Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Hospodárstvo

Zákon o potravinách

Pred 2. čítaním
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
 
Hlasovanie o posunutí do 2.čítania
NR SR
96Za
 
42Zdržalo sa
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 278
Predkladateľ: 
Ministerstvo hospodárstva
Dátum predloženia materiálu: 
26. január 2015, pondelok
Stav rokovania: 
Pred 2. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť dôvodovej správy

Ide o úpravu, ktorou budú zo zákona vyňaté niektoré požiadavky na označovanie potravín v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 od 13. decembra 2014. Taktiež z praxe vyplynula nutnosť nahradiť pojem „internetový predaj“ pojmom „predaj na diaľku“, ktorý lepšie pokrýva túto oblasť predaja potravín.

Ďalšia úprava zákona sa týka transformácie ustanovenia čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ktorá sa týka splnomocnenia ŠVPS SR a ÚVZ SR na schvaľovanie prevádzkarní produkujúcich klíčky na ľudskú spotrebu.

Cieľom predloženého návrhu zákona, je upraviť zákon tak, aby nebol duplicitný, resp. v rozpore s právnymi predpismi EÚ a riešil poverenia vyplývajúce z nariadenia EÚ.

Oblasť označovania potravín je všeobecne upravená legislatívou EÚ.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Organic

Ide o úpravu, ktorou budú zo zákona vyňaté niektoré požiadavky na označovanie potravín v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.