Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Verejná správa a regionálny rozvoj

Zákon o e-Governmente

Pred 2. čítaním
Výsledky hlasovania -
Rozpor medzi prieskumom a NR SR
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
1Za
1Proti
 
Hlasovanie o posunutí do 2.čítania
NR SR
96Za
 
30Zdržalo sa
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 290
Predkladateľ: 
Vláda SR
Dátum predloženia materiálu: 
26. január 2015, pondelok
Stav rokovania: 
Pred 2. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť dôvodovej správy

Petičné právo, ako základné právo zahrnuté do politických práv, predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu  princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Petície predstavujú nástroj ochrany práv, majú podobu kvalifikovaných podaní. Sú tiež nástrojom kontroly verejnej správy. Zákon o petičnom práve vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva. Výklad a aplikácia ustanovení zákona o petičnom práve musí rešpektovať podstatu a zmysel petičného práva.

Novela zákona o petičnom práve sa predkladá v súvislosti s poznatkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na niektoré zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky.

K bodu 5

       Vzhľadom na Ústavou SR garantované právo každého podávať petíciu, sa ruší zákonná povinnosť uviesť v petícii alebo na petičnom hárku trvalý pobyt osoby v Slovenskej republike. Uvedené sa nahrádza pojmom „pobyt“, ktorým sa rozumie akýkoľvek typ a miesto pobytu osoby aj mimo územia Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že náležitosti tohto zákona musí spĺňať aj petícia podľa osobitných predpisov, je v odseku 4 ustanovená výnimka pre petície s najnižším počtom osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, pri ktorých musí osoba podporujúca petíciu uvádzať trvalý pobyt.   

       V odseku 3 sa uvádzajú možnosti podpory petície v elektronickej podobe. V rámci písm. a) uvedie osoba podporujúca petíciu adresu elektronickej pošty, ktorá bude slúžiť na to, aby organizátor petície overil reálnosť podporovateľa petície, napr. tým spôsobom, že na uvedenú adresu zašle URL link, ktorého otvorením príde k podpore elektronickej petície. V rámci písm. b) sa vytvára možnosť podporiť petíciu analogickým spôsobom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. V rámci písm. c) sa vytvára možnosť podporiť petíciu aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu a v rámci písm. d) podpora petície prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov. Je potrebné zdôrazniť, že pri vybavovaní petície sa posudzujú petície podľa obsahu a pri kombinácii podpory petície v elektronickej forme a písomnej forme alebo rôznymi spôsobmi v elektronickej forme, v prípade ak sú náležitosti petície uvedené v § 5 ods. 1 obsahovo zhodné, uvedenú petíciu je potrebné posudzovať ako jednu.

K bodu 7

       Zavádza sa podanie petície v elektronickej podobe, čo predstavuje efektívny spôsob zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie, spôsobom koherentným s celkovou elektronizáciou verejnej správy, ktorý zabezpečuje primerané uistenie o dôveryhodnosti predkladanej petície ako aj autenticitu poskytovaných údajov.    

V odseku 7 sa zavádza sa povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície. Petície predstavujú nástroj  zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie a nástroj na znižovanie demokratického deficitu prostredníctvom výraznejšieho zapájania občanov do rozhodovania a verejných záležitostí. Povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície nadväzuje na ciele vlády SR vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016, v rámci ktorých chce vláda „priblížiť štát k občanovi“ a „podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora“. Zverejnením výsledku  vybavenia petícií sa zároveň zavádza efektívny spôsob kontroly orgánov vybavujúcich petíciu občianskou spoločnosťou.

K Čl. II.

 

      Vzhľadom na to, že kompetencie Ústredného portálu verejnej správy sú ustanovené v zákone č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), je potrebné ustanoviť, že Ústredný portál verejnej správy poskytuje funkciu podpory petícií v rámci modulu úradnej komunikácie.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Petičné právo, ako základné právo zahrnuté do politických práv, predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu  princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Petície predstavujú nástroj ochrany práv, majú podobu kvalifikovaných podaní. Sú tiež nástrojom kontroly verejnej správy. Zákon o petičnom práve vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.