Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Sociálne veci

Zákonník práce

Schválený
Výsledky hlasovania -
Rozpor medzi prieskumom a NR SR
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
 
1Proti
 
Hlasovanie o zákone ako o celku
NR SR
77Za
 
40Zdržalo sa
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 212
Predkladateľ: 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Dátum predloženia materiálu: 
25. september 2014, štvrtok
Stav rokovania: 
Schválený
Stručný popis parlamentnej tlače:
Úryvok z dôvodovej správy

Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov, a to najmä:
- zavedením spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,
- riešením zastretého dočasného prideľovania zamestnanca právnickými osobami alebo fyzickými osobami,
- obmedzením dočasného pridelenia zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4. kategórie,
- obmedzením možnosti užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť už dočasne prideleného zamestnanca k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
- obmedzením maximálnej dĺžky dočasného pridelenia a počtu opätovných dočasných pridelení a predĺžení dočasných pridelení,
- ustanovením spôsobu dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom a zavedením výpovedného dôvodu v prípade skončenia dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
- obmedzením možnosti zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru.


3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Všetky podnikateľské subjekty v súkromnej sfére, ktoré využívajú inštitút dočasného pridelenia.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Negatívny – (pozn. neuvádzajú sa ustanovenia presunuté zo zákona o službách zamestnanosti): obmedzenie pridelenia v prípade rizikových prác v rámci 4. kategórie, obmedzenie maximálnej dĺžky dočasného pridelenia, ustanovenie spôsobu dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu u dočasného pridelenia.

Pokiaľ ide o zavedenie spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa, predpokladá sa, že užívateľskí zamestnávatelia, ktorí dodržujú zákon poskytujú informácie agentúram dočasného zamestnávania, ohľadom porovnateľných podmienok kmeňových zamestnancov a vyberajú si za klientov len agentúry dočasného zamestnávania, ktoré samé dodržiavajú tieto podmienky a pre tieto subjekty prinesie novela len minimálne alebo žiadne náklady. Pokiaľ ide o subjekty, kde informačný tok je minimálny alebo neexistuje, možno predpokladať zvýšené náklady. Rozsah nákladov je však priamo naviazaný na vzájomnú dôveru oboch subjektov, ako aj dodržiavanie zákonov týmito subjektmi. Ak sa zákon dodržiava a je dôvera medzi zmluvnými stranami, užívateľský zamestnávateľ nemá potrebu permanetne monitorovať dodržiavanie povinností agentúrou dočasného zamestnávania a rieši len ojedinelé nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť.

 

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov, a to najmä:- zavedením spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,- riešením zastretého dočasného prideľovania zamestnanca právnickými osobami alebo fyzickými osobami,- obmedzením dočasného pridelenia zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.