Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Pôdohospodárstvo, životné prostredie

Zákon o vodách - vývoz vody do zahraničia pre vyvolených

Schválený
Výsledky hlasovania -
Rozpor medzi prieskumom a NR SR
Výzvu proti vývozu vody zatiaľ podpísalo cez 63 tisíc občanov !!!
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
 
230Proti
 
Hlasovanie o zákone ako o celku
NR SR
86Za
 
37Zdržalo sa
Nehlasované

Petícia proti schváleniu tejto novely, ktorá predpokladá obchod s vodou, ktorá je vlastníctvom všetkých občanov mimo územie SR je TU:

http://skutocnysnem.sk/list/zastavme-schvalenie-zakona-o-vyvoze-vody-do-zahranicia

Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 051
Predkladateľ: 
MŽP
Dátum predloženia materiálu: 
9. jún 2014, pondelok
Stav rokovania: 
Schválený
Stručný popis parlamentnej tlače:
Argumenty odborníkov

Argumenty proti vývozu vody

1. Máme opodstatnené obavy z toho, že samotná vláda nevie, koľko pitnej vody navyše vlastne máme

Zdôvodnenie (2 argumenty) :

Vo vládnom materiáli z októbra 2012 ministerstvo uvádza, že po napojení všetkých technicky a ekonomicky dostupných spotrebiteľov v SR z celkového množstva podzemných vôd by sa mohlo využívať viac ako 8 600 l/s podzemných vôd najmä z oblasti Žitného ostrova. Keď sme sa pýtali ministerstva na základe akých podkladov bolo toto množstvo vyčíslené, dostali sme iba vyhýbavú odpoveď, že „uvedené číslo prestavuje len orientačný odhad voľnej kapacity využiteľných množstiev podzemnej vody pre celé územie SR a nie objemy budúcej obchodovateľnej komodity". Je to jasný dôkaz, že takého údaje potrebné pre povolenie vývozu vody ministerstvo nemá k dispozícii. To znamená, na základe akých podkladov bude udeľovať súhlas na vývoz „nadbytočnej" vody zo Slovenska.Rámcová smernica o vode prikazuje kompetentnému orgánu, ktorým je MŽP SR, vyhodnotiť kvantitatívny a chemický (kvalitatívny stav) podzemných vôd do 22. decembra 2013 a výsledky zverejniť v dokumente „Hlavné vodohospodárske problémy". Ministerstvo nám potvrdilo, že kvantitatívny a chemický stav vôd doteraz nevyhodnotilo. Zverejnený dokument pre verejnosť je nekonkrétny a formálny

2. Máme obavy, že v blízkej budúcnosti sa kvalitná pitná voda stane nedostupnou v mnohých regiónoch Slovenska. Sú signály, že zásoby pitnej vody sa dramaticky znižujú, a to v dôsledku poklesov využiteľných množstiev vôd, ale aj z dôvodu zhoršujúcej sa kvality.

Zdôvodnenie:

Tí, čo sledujú situáciu varujú, že klimatické zmeny (resp. iné vplyvy) spôsobia dramatický pokles zásob vody. Na našu otázku, či sú vyčíslené dopady klimatickej zmeny na využiteľné zásoby podzemných vôd sme od Ministerstva životného prostredia SR dostali odpoveď, že v horizonte rokov 2075 až 2100 využiteľné vodné zdroje poklesnú o 30 – 50 %. V súčasnosti zaznamenané poklesy naznačujú, že k tomu môže dôjsť oveľa skôr. To isté sa dá povedať o kvalite vody, ktorú by sme mohli mať k dispozícii. Na potvrdenie týchto obáv uvádzame, že na nedávnom diskusnom fóre o vode, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou primátora Bratislavy, prenikli na verejnosť nasledovné alarmujúce informácie o zhoršovaní kvality podzemných vôd Žitného ostrova, ktoré prichádzajú do úvahy pre vývoz vody :

· kvalita významného vodného zdroja (Kalinkovo s výdatnosťou 800 l/s) sa zhoršila natoľko, že už prakticky nie je využívaný;

· nekontrolovane sa šíri znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi smerom do Žitného ostrova, ktoré pochádza z pochovanej skládky bývalých CHZJD;

· v bratislavskom kraji kvôli nevyhovujúcej kvalite vypadli ďalšie vodné zdroje v sumárnom množstve 1 600 l/s.

· veľké regióny Východného Slovenska trpia nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Ak je nejaká voľná pitná voda v oblasti Žitného Ostrova (na to neexistujú odborné štúdie), túto treba predovšetkým dopraviť na Východné Slovensko. V budúcej klimatickej zmene bude tento problém ešte akútnejší.

3. Opakované tvrdenia ministerstva, že novela viac ochráni vodu pred vývozom do zahraničia sú zavádzajúce a nepravdivé. Tak ako je zavádzajúce aj tvrdenie, že voda oddelená od zdroja je tovarom. Dnes už môžeme jednoznačne konštatovať, že voda nie je tovarom, pretože to potvrdila Európska komisia. Pokiaľ si ale vláda myslí, že naše vody sú nedostatočne chránené pred vývozom do zahraničia, nič jej nebráni v tom, aby do novely vodného zákona vložila zákaz vývozu vody. Ak to neurobí, usvedčí sa z toho, že zavádza verejnosť .

Zdôvodnenie:

Doterajšia právna úprava umožňuje vydávať povolenia na odber vody, t.j. na zabezpečenie vodohospodárskych služieb. Vo vládnom materiáli z októbra 2012 to konštatovalo aj ministerstvo: V nadväznosti na Ústavu SR a vodný zákon povolenie na nakladanie s vodami len umožňuje využitie vody odobranej na konkrétny účel, rozsah a dobu povolenia". Toto považujeme za jediný a správny výklad, s ktorým sme sa stotožnili, keď sme tvrdili, že súčasná právna úprava bráni vývozu vody. Každý, kto by využíval vodu v rozpore s vydaným povolením, a to nielen do zahraničia, ale aj v rámci územia Slovenska, dopustil by sa priestupku. O tento výklad ministerstva sa opierame, keď tvrdíme, že vodný zákon síce cezhraničný vývoz vody neupravuje, ale ho ani neumožňuje. Teda voda sa legálne zo Slovenska vyvážať nedá. Ak k tomu v minulosti došlo, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude spôsobené chybou úradníka.

Tento právny výklad ale ministerstvo účelovo zmenilo a tvrdí, že: (citácia prevzatá zo záznamu z rokovania MŽP s organizátormi hromadnej pripomienky z 26. 7. 2013)

· Ten, kto má alebo získa povolenie na odber vody (a to bez rozdielu na účel využitia) má podľa európskych platných právnych predpisov právo na vývoz vody do štátov Európskej únie - zákaz množstevných obmedzení a všetkých opatrení s rovnakým účinkom vývozu a dovozu tovaru medzi členskými štátmi.

· Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie je Slovenská republika viazaná podmienkami Európskej únie o voľnom pohybe/obchode tovarov a služieb.

Tento nesprávny výklad ministerstva už vyvrátila Európska komisia v stanovisku, ktoré prijala v reakcii na úspešnú petíciu občanov Európy „Voda a sanitácia sú ľudské práva" (COM(2014) 177 final).

4. Zásadne nesúhlasíme s názorom ministerstva, že voda je tovarom. Ide totiž o základný princíp na ktorom je postavená spoločná vodná politika. Tento princíp je zakotvený v Rámcovej smernici o vode v znení: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

5. Európska komisia v reakcii na európsku petíciu bude presadzovať najmä plnú implementáciu európskej vodnej legislatívy, zlepšenie transparentnosti voči občanom a ich zapojenie do riadenia vodných zdrojov. U nás je postup opačný

Zdôvodnenie:

Pripravovaný návrh novely je urobený tak, že vývoz vody bude schvaľovať vláda bez toho, aby verejnosť mala možnosť sa k vývozu vody vyjadriť. Na vývoz vody sa nevyžaduje ani SEA (strategické posudzovanie).

Čo nám najviac vadí:

· Ministerstvo pripravilo zákon potichu a netransparentne bez diskusie s verejnosťou. Chýba hlavne odborná diskusia, ktorá neprebehla,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že voda je tovar, hoci v súčasnosti už má jasné stanovisko Európskej komisie, ktoré toto tvrdenie vyvracia,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že súčasná právna úprava je zlá, pretože nechráni naše vody pred vývozom. Je to klamstvo. Súčasná právna úprava neumožňuje ani vývoz vody do zahraničia ani využívať ju na komerčné účely,

· Drží v tajnosti pred verejnosťou informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré prejavili záujem o vývoz vody a kde chcú našu vodu vyvážať. Chcú sami zrealizovať obchod s vodou, alebo iba „predať právo na vývoz vody zahraničnému investorovi"?

· Vláda si v podstate privlastnila podzemné vody Slovenska a uzurpovala si právo vodu predávať bez súhlasu verejnosti (napr. referenda), napriek tomu, že nie je vlastníkom vody, ale iba správcom vodných zdrojov,

· Verejnosť je vylúčená z rozhodovania o vývoze vody,

· Postup udeľovania súhlasu vytvára veľký priestor pre korupciu,

· Nemá k dispozícii hodnoverné údaje o množstve nadbytočnej vody, hrozí drancovanie vodných zdrojov z dopadom na zásobovanie obyvateľov, cenu vody, potravinovú bezpečnosť štátu, vodné ekosystémy, mokrade a ďalšie ťažko predvídateľné dôsledky.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Blogy

Ak zas nič nespravíme, najväčšie zlodejstvo na občanoch Slovenska bude dokonané. Zostávajú možno už len hodiny a zoberú nám aj našu pitnú vodu.

Návrh vodného zákona, ktorý schválila vláda SR, umožní úzkej skupine ministerských úradníkov a politikov prideľovať licencie na zahraničný obchod s našou pitnou vodu. Teraz už potrebujú zvládnuť posledný krok a tým je schválenie zákona v parlamente.

Čítať viac

Vážené dámy, páni,

obraciame sa na Vás s informáciou o stave novely Vodného zákona (t.č. v parlamente pripravenej na schválenie  dňa 2.7.2014) a taktiež v mene občanov SR so žiadosťou o podporu  pozmeňovacieho návrhu ktorý má z predmetnej novely odstrániť zlé a rozporuplné články ktorých aplikácia v praxi by sa bytostne negatívne a nezvratne dotkla života všetkých obyvateľov Slovenska a najmä ich budúcnosti.

Čítať viac

Dňa 9.7.2014, krátko po 11.tej hodine hlasovali poslanci NR SR o posunutí novely vodného zákona do 2.čítania.

Napriek tomu, že SMER-SD od včera deklaruje v budúcnosti ošetrenie zákazu vývozu vody do zahraničia aj v Ústave, zatiaľ v novele vodného zákona ponechali sporné paragrafy. Tieto premieňajú vodu na tovar a umožňujú jej predaj do zahraničia. Podľa zákona by zisky z predaja išli hlavne súkromným spoločnostiam, ktoré by získavali "licencie" od štátnych úradníkov Ministerstva životného prostredia.

Čítať viac

Vážený pán

Ing. Peter Žiga, PhD.

minister životného prostredia

 

                                                                                                 Bratislava 15. 7. 2014

Vec:

Vývoz vody do zahraničia – ponuka na spoluprácu - otvorený list

 

Vážený pán minister,

Čítať viac

Prečo potrebuje vládna moc otvoriť Ústavu?

Lebo súčasné znenie Ústavy vývoz pitnej vody neumožňuje a preto je nutné do Ústavy prepašovať výnimky.

Hromadnú pripomienku občanov k zmene Ústavy môžete podporiť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ie22OwgKNkyfoFcczYfWC_IlwXpaVyz1xGTfXU6nI9k/viewform?usp=send_form

Čítať viac

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Martina da Silva

Argumenty proti vývozu vody

1. Máme opodstatnené obavy z toho, že samotná vláda nevie, koľko pitnej vody navyše vlastne máme

Zdôvodnenie (2 argumenty) :

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Diskusia

Súhlasím z perdchádzajúcim príspevkom. Najskôr je potrebné oboznámiť verejnosť so skutočným stavom zdrojov pitnej vody na Slovensku. Zbezpečiť prísun pitnej vody do všetkých častí republiky. Založiť štátny podnik, ktorý by po zabezpečení pitnej vody do všetkých oblastí Slovenska, mohol aj predávať vodu do zahraničia, ale iba v množstve, aby neboli ohrozené domáci spotrebitelia. Výnosy by sa používali na podporu sociálneho systému SR. Určite sa musíme ako občania učiť šetriť pitnou vodou, lebo bude stále vzácnejšia. Ministerstvo životného prostredia však musí vypracovať novelu leso-hospodárskeho zákona, aby sme mali dostatočne zalesnenú krajinu, lebo inak sa nebudú podľa môjho názoru v dostatočnom množstve dopĺňať zdroje podzemnej vody. Keďže pri dnešných biomasakroch v našich lesoch nám hrozí erózia a iba odplavovanie pôdy (ornice).

bushi, ďakujem za komentár. Prosím hlasovať aj za zoštátnenie (A kým by to nebolo finančne výhodné), tak aj za zriadenie nového štátneho podniku v skupine: https://www.facebook.com/groups/verejnamienka/.

Voda, pôda, vzduch patria všetkým. Ani vláda, ani parlament, ani žiadna skupina ľudí nemôže vlastniť to, čo patrí všetkým. V roku 1989 bola spotreba vody 22216,6 l/s. To bolo preto, že tu existovala výroba. Len verejné vodovody mali potrebu 16498 l/s. Dnes je to okolo 8000 l/s. Ak vláda uvažuje, že máme nadbytok vody, potom priznáva, že nechce oživiť ekonomiku. Okrem toho tu je riziko, ak sa vybuduje potrubie na vývoz vody do zahraničia, bude narušená bezpečnosť krajiny. A to je už potom vlastzrada.

Takto sa s vodou obchoduje a skutočný dôvod prečo zákon chcú a potrebujú schváliť je biznis: https://www.youtube.com/watch?v=RMunpUqIdqE

Kazdy kto predava prirodne zdroje nasej planety je podla mojho nazoru ZLODEJ. Z jednoducheho dovodu. Napr - sadil stromy ktore sa rubu? Vyrobil vodu ktoru chce predavat? Vyrobil ROPU? UHLIE?DRAHOKAMY? ZLATO? atd . Vieme ze nie. Tak akym pravom na prirodnych zdrojoch bohatne.