Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Basic page

Pravidlá používania služby Skutocnysnem.sk

Práva a povinnosti prevádzkovateľov portálu SUS

1.  Prevádzkovateľ poskytuje služby na portáli SUS v stave v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Portál SUS neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Portál SUS nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli SUS.

2.  Portál SUS nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity používateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily používateľov vyjadrujú názory používateľov a prevádzkovateľ portálu SUS nepreberá zodpovednosť ani sa nestotožňuje s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. Príspevky používateľov nie sú redakčne upravované a neručíme za prípadné gramatické či štylistické chyby.

3.  Prevádzkovateľ SUS má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ portálu SUS má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu SUS, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

4.  Prevádzkovateľ portálu SUS sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy prevádzkovateľovi portálu SUS vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na portáli SUS, používateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

5. Prevádzkovateľ portálu SUS má právo vynechať alebo upraviť niektoré časti príspevkov takých používateľov, alebo aj neuverejniť celé príspevky, ak príspevkami používatelia porušili Pravidlá diskusie a komunikácie na portáli SUS. Tieto pravidlá sú uvedené nižšie.

Práva a povinnosti používateľa portálu SUS

1.  Používateľ je povinný dodržiavať všetky Pravidlá uvedené v tomto dokumente a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na portáli SUS ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.  Používateľom služieb na portáli SUS je zakázané používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, uvádzať nepravdivé, neoverené,  zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe, propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a pre kurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav; propagovať detskú pornografiu; otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

3.  Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na portáli SUS a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4.  Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli SUS, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách.

5.  Informácie umožňujúce priamy styk s prevádzkovateľom portálu SUS, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu. 

6. Používateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa portálu SUS o zrušenie jeho  registrácie a prevádzkovateľ portálu SUS sa  zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

7. Používateľ vykonaním platnej registrácie na portáli SUS záväzne potvrdzuje, že bol oboznámený s Pravidlami používania portálu SUS a samotným aktom registrácie na portál vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami a potvrdzuje, že sa s nimi bude riadiť.

8. V službe „Multimediálny odkaz“ musí používateľom pridaný „odkaz“ spĺňať Pravidlá portálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť obsah „odkazu“ a podľa vlastného uváženia „odkaz“ nezverejniť v prípade, ak nebude v súlade s tematickým zameraním portálu SUS.

 

Pravidlá diskusií a komunikácie na portáli SUS.

1.   

Prevádzkovateľ portálu SUS nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi používateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov portálu SUS a prevádzkovateľ SUS nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.

2.   

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhradzovať obsah blogov na portáli SUS tak, aby blogy  boli viazané ku konkrétnym zákonom o ktorých sa diskutuje. Téma blogu musí jasne vecne súvisieť s daným zákonom. V prípade, že tomu tak nebude, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blog bez upozornenia jeho autora odstrániť z portálu. Ostatné podmienky pre písanie blogu sú v zhode s nižšie uvedenými podmienkami.

Prevádzkovateľ portálu SUS prosí používateľov o to, aby toto obmedzenie chápal ako snahu o zachovanie tematického zamerania portálu na presadzovanie konkrétnych riešení občanov v ich záujme. Nechceme dopustiť, aby bol portál zbavený svojej funkčnosti v dôsledku príspevkov nesúvisiacich s tematickým zameraním portálu.

3.   

V službe „Otvorený list“ politikovi sa od používateľa siete požaduje, aby v „liste“ bol riešený vecný problém. Napr. konkrétne poškodenie práv autora listu, jeho skúsenosti s úradmi, požiadavky na legislatívu atď. Pokiaľ „list“ nebude mať takýto obsah, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na odstránenie príspevku z portálu. Ostatné podmienky pre písanie „listu“ sú v zhode s nižšie uvedenými podmienkami.

Prevádzkovateľ portálu SUS prosí používateľov o to, aby toto obmedzenie chápal ako snahu o zachovanie tematického zamerania portálu na presadzovanie konkrétnych riešení občanov v ich záujme. Nechceme dopustiť, aby bol portál zbavený svojej funkčnosti v dôsledku príspevkov nesúvisiacich s tematickým zameraním portálu.

4. V diskusii alebo v inej komunikácii medzi používateľmi na portáli SUS je zakázané pridávať príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, vyhrážky či osobné útoky voči druhým diskutujúcim a tretím osobám, podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah, obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas, šíria ohováračské, na cti utŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom, opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty, vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.

5. Prevádzkovateľ portálu SUS si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak používateľ príspevkami porušuje tieto Pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Pravidlá.  Prevádzkovateľ portálu SUS nemá povinnosť zdôvodňovať svoje zásahy do príspevkov, je to vecou výkladu týchto pravidiel, či zásah do príspevku vykoná alebo nie. Používateľ nemôže brániť v diskusii ostatným používateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných používateľov.

6. Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na admin@skutocnysnem.sk

Pravidlá používania a pridávania obsahu

1. Obsah na portáli SUS je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa SUS zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu SUS. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia prevádzkovateľa portálu SUS je zakázané. Prevádzkovateľ portálu SUS ako oprávnený zástupca autorov príspevkov zverejnených na portáli SUS si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos obsahu portálu charakteru "spravodajská licencia vyhradená", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto príspevkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

2. Používateľ, ktorý zverejňuje na portáli SUS svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli SUS nárok na žiadnu autorskú odmenu.

3. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať prevádzkovateľovi portálu SUS za účelom použitia na SUS svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitým na portáli SUS, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje prevádzkovateľovi portálu SUS súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na portáli SUS, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.

Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami portálu SUS a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdoby/náhrady, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom portálu SUS považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Používateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb používateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb. Používateľ súhlasí s použitím svojich príspevkov aj v mobilných aplikáciách.

5. Zverejnením svojich príspevkov na portáli SUS používateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane fotografie používateľa.

6. Príspevkami používateľa sa rozumejú blogy ku zákonom, „Otvorený list“ politikom, Multimediálny odkaz, diskusné príspevky a rýchle správy.

 

Podmienky používania služby portálu SUS

Podmienky používania služieb portálu SUS stanovujú pravidlá medzi používateľom a prevádzkovateľom portálu SUS a sú súčasťou Podmienok SUS. Službou sa pre účely tohto bodu Podmienok SUS rozumie umožnenie používateľovi vytvoriť si vlastný profil používateľa a komunikovať s používateľmi portálu prostredníctvom služby rýchlych správ a „chatu“, aktívne hlasovať o predkladaných zákonoch, komunikovať svoje názory a požiadavky tretím stranám prostredníctvom blogových príspevkov, „Otvoreného listu“ alebo pridaním multimediálneho odkazu.

1. Pri registrácii musí používateľ vyplniť registračný formulár. Používateľ súhlasí so spracúvaním údajov uvedených pri registrácii manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky, podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom zriadenia, vedenia a spravovania služby podľa týchto Podmienok používania služby SUS v rozsahu uvedenom pri registrácii. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi portálu SUS súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu trvania poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie prevádzkovateľa SUS okamžite zrušiť používateľovi osobný profil.

2. Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o SUS, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Používateľ súhlasí s tým, že SUS je oprávnený pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Informácie umožňujúce kontakt s prevádzkovateľom SUS ako poskytovateľom služieb na SUS, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.

3. Portál SUS poskytuje služby používateľovi v stave v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami. Prevádzkovateľ portálu SUS neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Služba je poskytovaná bezodplatne a prevádzkovateľ nezodpovedá za nižšie uvedené skutočnosti ani za prípadnú škodu spôsobenú používateľovi z nasledovných dôvodov: prípadnou nefunkčnosťou alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou služby, prípadným neodoslaním alebo odoslaním rýchlej správy, nedostupnosťou WWW stránky „SkUtocnyParlament.sk“, stratou alebo poškodením dát alebo údajov, ktoré používateľ vytvoril alebo uložil na portáli, inou príčinou alebo následkom používania služby.

4. Prevádzkovateľ portálu SUS.sk nevykonáva monitorovanie, editáciu, alebo cenzurovanie obsahu jednotlivých správ a príspevkov používateľa, s výnimkou kontroly správ antivírovými a antispamovými aplikáciami ako aj s výnimkou porušenia Pravidiel komunikácie na SUS uvedených vyššie. Prevádzkovateľ portálu SUS nijako nemonitoruje obsah rýchlych správ slúžiacich na dvojstrannú komunikáciu používateľov portálu. Zodpovednosť a prípadné následky za obsah odoslaných správ, blogov, diskusných príspevkov, multimediálnych odkazov a ich prípadný rozpor s platnými právnymi predpismi nesie sám používateľ. Používateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu portálu SUS k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.

5. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude používať služby portálu SUS k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo sa priečia dobrým mravom, tak ako je to podrobne uvedené vyššie v časti „Práva a povinnosti používateľa“. Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby SUS nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky.

6. Používateľ nie je oprávnený zasahovať iným používateľom do používania služby portálu SUS. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzej schránky rýchlych správ alebo do profilu sú zakázané.

7. Prevádzkovateľ portálu SUS uchováva používateľmi zadané údaje v rámci registrácie. Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že podnikol dostupné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Prevádzkovateľ portálu však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých používateľov a/alebo k ich schránke rýchlych správ a tieto údaje neoprávnene použijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

8. Prevádzkovateľ portálu SUS nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie komunikačného priestoru rýchlych správ prípadne profilu používateľa. Používateľ sa zaväzuje neodkladne informovať prevádzkovateľa portálu o akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojho osobného profilu, prípadne komunikačného kanálu pre rýchle správy.

9. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zrušenie služby bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia používateľa a to hlavne v prípade, že od poslednej aktivity používateľa uplynulo viac ako 9 mesiacov, alebo ak používateľ využíva služby portálu SUS v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami.

10. Prevádzkovateľ má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru priebežne mazať obsah niektorých priečinkov.

11. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu SUS môže pre vlastné účely využiť štatistické informácie, ktoré používateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich do svojej databázy používateľov. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu môže využiť štatistické informácie, ktoré používateľ zadal pri registračnej procedúre s tým, že tieto štatistické informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám bez uvedenia osobných údajov používateľa. Osobné údaje používateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté a sprístupnené len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

12. Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením registrácie získava používateľ možnosť využívať služby portálu, vrátane vytvorenia vlastného profilu a komunikácie formou rýchlych správ medzi jednotlivými zaregistrovanými používateľmi a získava súčasne možnosť aktívne prispievať do diskusií a hlasovaní o zákonoch, písať blogy k zákonom a Otvorené listy politikom.

13. Používateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa portálu o zrušenie jeho profilu a prevádzkovateľ portálu SUS sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

14. Otázky, podnety a prípadné žiadosti o zrušenie registrácie na portáli SUS.sk môžu používatelia zasielať na adresu info@skutocnysnem.sk

15. Pravidlá pre registráciu a vytvorenie profilu na portáli SUS.sk:

  • 15.1.  Používateľ sa môže dobrovoľne a bezplatne zaregistrovať na portáli a pri registrácii využiť službu „zabudol som heslo“, kde si môže dať  poslať nové heslo na emailovú adresu, ktorú má uvedenú v profile (uviedol pri registrácii).
  • 15.2.    V prípade, ak služba „zabudol som heslo“ nie je funkčná, používateľ napísať na admin@skutocnysnem.sk. Používateľ môže uviesť aj nasledovné údaje z profilu schránky: nick používateľa alebo dátum posledného prihlásenia, prípadne dátum zriadenia schránky.  Ak údaje uvedené používateľom súhlasia s tými, ktoré má používateľ uvedené v profile, nové heslo bude zaslané.

Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ portálu SUS je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na SUS. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke SUS. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.skutocnysnem.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

3. Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu SUS a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

 

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.8.2013