Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa tibor.kovacs

Hlavné argumenty odborníkov proti vývozu vody

1. Máme opodstatnené obavy z toho, že samotná vláda nevie, koľko pitnej vody navyše vlastne máme

Zdôvodnenie:

Vo vládnom materiáli z októbra 2012 ministerstvo uvádza, že po napojení všetkých technicky a ekonomicky dostupných spotrebiteľov v SR z celkového množstva podzemných vôd by sa mohlo využívať viac ako 8 600 l/s podzemných vôd najmä z oblasti Žitného ostrova. Keď sme sa pýtali ministerstva na základe akých podkladov bolo toto množstvo vyčíslené, dostali sme iba vyhýbavú odpoveď, že „uvedené číslo prestavuje len orientačný odhad voľnej kapacity využiteľných množstiev podzemnej vody pre celé územie SR a nie objemy budúcej obchodovateľnej komodity". Je to jasný dôkaz, že takého údaje potrebné pre povolenie vývozu vody ministerstvo nemá k dispozícii. To znamená, na základe akých podkladov bude udeľovať súhlas na vývoz „nadbytočnej" vody zo Slovenska.

Rámcová smernica o vode prikazuje kompetentnému orgánu, ktorým je MŽP SR, vyhodnotiť kvantitatívny a chemický (kvalitatívny stav) podzemných vôd do 22. decembra 2013 a výsledky zverejniť v dokumente „Hlavné vodohospodárske problémy". Ministerstvo nám potvrdilo, že kvantitatívny a chemický stav vôd doteraz nevyhodnotilo. Zverejnený dokument pre verejnosť je nekonkrétny a formálny

2. Máme obavy, že v blízkej budúcnosti sa kvalitná pitná voda stane nedostupnou v mnohých regiónoch Slovenska. Sú signály, že zásoby pitnej vody sa dramaticky znižujú, a to v dôsledku poklesov využiteľných množstiev vôd, ale aj z dôvodu zhoršujúcej sa kvality.

Zdôvodnenie:

Tí, čo sledujú situáciu varujú, že klimatické zmeny (resp. iné vplyvy) spôsobia dramatický pokles zásob vody. Na našu otázku, či sú vyčíslené dopady klimatickej zmeny na využiteľné zásoby podzemných vôd sme od Ministerstva životného prostredia SR dostali odpoveď, že v horizonte rokov 2075 až 2100 využiteľné vodné zdroje poklesnú o 30 – 50 %. V súčasnosti zaznamenané poklesy naznačujú, že k tomu môže dôjsť oveľa skôr. To isté sa dá povedať o kvalite vody, ktorú by sme mohli mať k dispozícii. Na potvrdenie týchto obáv uvádzame, že na nedávnom diskusnom fóre o vode, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou primátora Bratislavy, prenikli na verejnosť nasledovné alarmujúce informácie o zhoršovaní kvality podzemných vôd Žitného ostrova, ktoré prichádzajú do úvahy pre vývoz vody :

· kvalita významného vodného zdroja (Kalinkovo s výdatnosťou 800 l/s) sa zhoršila natoľko, že ťažba vody bola prakticky zastavená.

· nekontrolovane sa šíri znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi smerom do Žitného ostrova, ktoré pochádza z pochovanej skládky bývalých CHZJD;

· v bratislavskom kraji kvôli nevyhovujúcej kvalite vypadli ďalšie vodné zdroje v sumárnom množstve 1 600 l/s.

3. Opakované tvrdenia ministerstva, že novela viac ochráni vodu pred vývozom do zahraničia sú zavádzajúce a nepravdivé. Tak ako je zavádzajúce aj tvrdenie, že voda oddelená od zdroja je tovarom. Dnes už môžeme jednoznačne konštatovať, že voda nie je tovarom, pretože to potvrdila Európska komisia. Pokiaľ si ale vláda myslí, že naše vody sú nedostatočne chránené pred vývozom do zahraničia, nič jej nebráni v tom, aby do novely vodného zákona vložila zákaz vývozu vody. Ak to neurobí, usvedčí sa z toho, že zavádza verejnosť .

Zdôvodnenie:

Doterajšia právna úprava umožňuje vydávať povolenia na odber vody, t.j. na zabezpečenie vodohospodárskych služieb. Vo vládnom materiáli z októbra 2012 to konštatovalo aj ministerstvo: V nadväznosti na Ústavu SR a vodný zákon povolenie na nakladanie s vodami len umožňuje využitie vody odobranej na konkrétny účel, rozsah a dobu povolenia". Toto považujeme za jediný a správny výklad, s ktorým sme sa stotožnili, keď sme tvrdili, že súčasná právna úprava bráni vývozu vody. Každý, kto by využíval vodu v rozpore s vydaným povolením, a to nielen do zahraničia, ale aj v rámci územia Slovenska, dopustil by sa priestupku. O tento výklad ministerstva sa opierame, keď tvrdíme, že vodný zákon síce cezhraničný vývoz vody neupravuje, ale ho ani neumožňuje. Teda voda sa legálne zo Slovenska vyvážať nedá. Ak k tomu v minulosti došlo, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude spôsobené chybou úradníka.

Tento právny výklad ale ministerstvo účelovo zmenilo a tvrdí, že: (citácia prevzatá zo záznamu z rokovania MŽP s organizátormi hromadnej pripomienky z 26. 7. 2013)

· Ten, kto má alebo získa povolenie na odber vody (a to bez rozdielu na účel využitia) má podľa európskych platných právnych predpisov právo na vývoz vody do štátov Európskej únie - zákaz množstevných obmedzení a všetkých opatrení s rovnakým účinkom vývozu a dovozu tovaru medzi členskými štátmi.

· Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie je Slovenská republika viazaná podmienkami Európskej únie o voľnom pohybe/obchode tovarov a služieb.

Tento nesprávny výklad ministerstva už vyvrátila Európska komisia v stanovisku, ktoré prijala v reakcii na úspešnú petíciu občanov Európy „Voda a sanitácia sú ľudské práva" (COM(2014) 177 final).

4. Zásadne nesúhlasíme s názorom ministerstva, že voda je tovarom. Ide totiž o základný princíp na ktorom je postavená spoločná vodná politika. Tento princíp je zakotvený v Rámcovej smernici o vode v znení: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

5. Európska komisia v reakcii na európsku petíciu bude presadzovať najmä plnú implementáciu európskej vodnej legislatívy, zlepšenie transparentnosti voči občanom a ich zapojenie do riadenia vodných zdrojov. U nás je postup opačný

Zdôvodnenie:

Pripravovaný návrh novely je urobený tak, že vývoz vody bude schvaľovať vláda bez toho, aby verejnosť mala možnosť sa k vývozu vody vyjadriť. Na vývoz vody sa nevyžaduje ani SEA (strategické posudzovanie).

Čo nám najviac vadí:

· Ministerstvo pripravilo zákon potichu a netransparentne bez diskusie s verejnosťou. Chýba hlavne odborná diskusia, ktorá neprebehla,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že voda je tovar, hoci v súčasnosti už má jasné stanovisko Európskej komisie, ktoré toto tvrdenie vyvracia,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že súčasná právna úprava je zlá, pretože nechráni naše vody pred vývozom. Je to klamstvo. Súčasná právna úprava neumožňuje ani vývoz vody do zahraničia ani využívať ju na komerčné účely,

· Drží v tajnosti pred verejnosťou informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré prejavili záujem o vývoz vody a kde chcú našu vodu vyvážať. Chcú sami zrealizovať obchod s vodou, alebo iba „predať právo na vývoz vody zahraničnému investorovi"?

· Vláda si v podstate privlastnila podzemné vody Slovenska a uzurpovala si právo vodu predávať bez súhlasu verejnosti (napr. referenda), napriek tomu, že nie je vlastníkom vody, ale iba správcom vodných zdrojov,

· Verejnosť je vylúčená z rozhodovania o vývoze vody,

· Postup udeľovania súhlasu vytvára veľký priestor pre korupciu,

· Nemá k dispozícii hodnoverné údaje o množstve nadbytočnej vody, hrozí drancovanie vodných zdrojov z dopadom na zásobovanie obyvateľov, cenu vody, potravinovú bezpečnosť štátu, vodné ekosystémy, mokrade a ďalšie ťažko predvídateľné dôsledky.

 

Podpisujte prosím elektronickú alebo papierovú petíciu, nájdete ju aj s odvodnením TU:http://skutocnysnem.sk/list/zastavme-schvalenie-zakona-o-vyvoze-vody-do-zahranicia

 

 

 

Diskusia

Vzduch (dýchanie), Voda (pitný režim) a Pôda (potrava, ošatenie, suroviny na obydlie) sú základné ľudské potreby a preto by toto bohatstvo malo slúžiť primárne pre potreby obyvateľov príslušného štátu, ktorý toto bohatstvo vlastní (ak už sa hráme na štáty a národy). Za ďalšie, ak je toto bohatstvo nazvyš, a národ uzná, že prípadným vývozom tohto bohatstva za výmenu za iný typ bohatstva z inej krajiny, by sa mohli podeliť s ďalšími národmi, tak by takýto vývoz/predaj bol podľa môjho názoru v poriadku. Treba však dodať, že v takomto prípade sa má jednať o štátny podnik, ktorý má zverejnené všetky finančné výsledky a takýto podnik musí brať do úvahy kontrolu a návrh verejnosti(ako odbornej, tak aj laickej). Ak sa štát(ľudia danej krajiny) vzdá tohto primárneho bohatstva v prospech nejakej skupinky "vyvolených", vzdáva sa aj svojej štátnosti a to bez akéhokoľvek odporu. V minulosti ale aj v súčasnosti sa za tieto bohatstvá viedli alebo vedú vojny. Ak sa teraz zriekneme (my, občania tejto krajiny) možnosti kontrolovať tieto zdroje, tak sa bez vojny vzdávame štátnosti. Potom sa pýtam, prečo v minulosti ľudia dávali životy vo vojnách za svoj národ? Prečo národy (väčšinou pod vedením Kráľovských Rodín) viedli a dodnes vedú vojny s inými národmi o ich nerastné a iné bohatstvá? V prípade, že konkrétne osoby na MŽP chcú obísť ľudí a svojim rozhodnutím chcú okrádať vlastných o ich národné bohatstvo, pričom národ neutŕži z takéhoto predaja adekvátne prostriedky, dopúšťajú sa tieto osoby trestného činu "vlastizrady" a majú byť následne za takýto trestný čin stíhané.

Suhlasim pan Robert. Napisal ste skvele a vystizne. Len upresnim, ze v dnesnej situacii nie je mozne dovolit vyvazat vodu v ziadnemu subjektu, ani statnemu podniku. Nie je to mozne napr. preto, lebo by to odporovalo ustave a normam EU. Pitna voda nie je tovar. Vodarnam platime za sluzby spojene s dodanim vody, to vie malokto. Ale su tu este dalsie zavazne dovody. Uvediem par: 1)Stat nema vierohodnu bilanciu potrieb na spotrebu a moznosti a volnych zasob vody. Teda nemoze stanovit kolko v sucastnosti moze vyvazat. 2) Su riegiony napr. na Vychodnom Slovensku, kde je nedostatok kvalitnej pitnej vody, snad by mal stat najprv vyriesit prepravu vody napr. zo Zitneho ostrova do tychto oblasti. 3) Zasoby pitnej vody su ohrozovane znecistenim. Vodu stale znecistujeme vo vacsom rozsahu polnohospodarskou, priemyslenou a v poslednej dobe aj developerskou cinnostou. To znamena, ze postupne nicime zdroje pitnej vody. Stat pri ochrane zasob podzemnej vody zlyhava. Len Bratislavske vodrane a kanalizacie za poslednych par rokov museli kvoli znecisteniu vody odstavit zdroje o celkovej kapacite 1600 l/s !!! Vyvoj tohoto procesu nevieme odhadnut do buducnosti a preto nemozeme prijat zavazky na vyvoz vody do zahranicia a tak do buducnosti ohrozit zasobovanie obyvatelstva. 4) Prebiehajuca klimaticka zmena negativne posoby na zasoby podzemnej vody, tento proces tiez nie je mozne zatial odhadnut do buducnosti. Tych dovodov je este vacej... Pokial nevieme kolko vody potrebujeme, kolko jej presne mame a nevieme, ako sa bude situacia vyvijat v buducnosti, NEMOZEME POVOLIT VYVOZ VODY, lebo tym ohrozujeme zasobovanie vodou vlastneho obyvatelstva.

Ak sa nam to nepodari zastavit, mozno by stalo za uvazenie spravit o tom referendum, ale predtym sa spojit s odbornikmi v tejto oblasti. Bez masivnej verejnej podpory sa tazko zbieraju podpisy. Ale najma bez verejnej diskusie. Na medz. konferencii o priamej demokracii v aprili 2014, ktorej cast bola aj v NR SR, poslanec švajčiarskej národnej rady Andreas Gross zdôraznil, že "soľou demokracie je diskusia". "Diskusia prináša informovanosť, ktorej výsledkom sú kompetentné a zodpovedné rozhodnutia." No a tento prvok priamej demkracie, ale aj demokracie ako takej na Slovensku velmi chyba. Zastresovat by to mala verejnopravna RTVS! Viac na www.priama-demokracia.sk

Sme v spojeni s odbornikmi v tejto oblasti. Samotnu peticiu vypracovali ludia zaoberajuci sa podzemnou vodou a zasobovanim obyvatelstva dlhe roky. Organizatori tohoto portalu pracuju v tejto oblasti roky. Nase argumenty su odborne nepriestrelne a tak je diskusia nahradzana demagogiou kompetentnych, zastrasovanim a snahou o ponizovanie autorov peticie ale aj tych 45 000 ludi podpisanych pod peticiou. Veria ze tento narod sa da manipulovat, robia to uspene cele roky. Tu je ukazka platenych clankov v denniku SME. Jeden z nich dokonca napisal zastupca sefredaktora SME, ktory sa "cez noc" stal odbornikom v tejto oblasti. Nech sa paci citajte, uverejnim to ako clen SUS aj osobitne: Vody máme dosť, spotreba klesá. Zákon by umožnil aj vývoz http://ekonomika.sme.sk/c/7236712/vody-mame-dost-spotreba-klesa-zakon-by-umoznil-aj-vyvoz.html#ixzz34he7uvfa http://komentare.sme.sk/c/7236724/zbytocna-a-uletena-panika-z-predaja-vody.html?ref=avizocl Tento portal je miestom pre takuto diskusiu a preto dame vyssie linky aj na uvodnu stranu, nech ludia posudia ich argumenty slobodne. Media a RTVS nemaju zaujem o nase informacie, navyse informacie o tejto veci dosledne cenzuruju. Ak mate nejake podklady, informacie, linky... uverejnujte ich tu prosim vo forme BlogOdkaz. Aj pre aj proti. Nech su obcania informovani a nech sa mozu slobodne rozhodnut.

Tibor Kovács nevie o čom hovorí! Tvrdíš, Tibor Kovács, 15. jún 2014 - 13:56, že: "vieme com hovoríme." Mohol by si uviesť, za koho hovoríš - okrem seba? Pozval som Ťa do skupiny VODNÝ ZÁKON - korektne - vecne - odborne - https://www.facebook.com/groups/294778570700611/, hoci teraz začínam pochybovať, či si vôbec vo veci odborníkom a či vieš, čo hovoríš. :-( 13. jún 2014 - 22:15 si tu, vyššie napísal o. i.: "... v dnesnej situacii nie je mozne dovolit vyvazat vodu v ziadnemu subjektu, ani statnemu podniku. Nie je to mozne napr. preto, lebo by to odporovalo ustave a normam EU. Pitna voda nie je tovar. Vodarnam platime za sluzby spojene s dodanim vody, to vie malokto." Píšeš o ústave a normách EÚ. Budem sa najprv venovať len tej Ústave SR. Nepochybne máš na mysli len a len čl. 4 ústavy, podľa ktorého je všetka voda okrem dažďovej a vodnej pary vo vlastníctve štátu. Nič iné v tejto súvislosti v ústave nenachádzam. Lenže v ústave je v uvedenom článku voda len tým, čím sú všetky ostatné nerastné suroviny. Dovolím si uviesť možno trochu nepotrebnú osvetu, keďže sám som o tom nevedel. Drvivú väčšinu nerastných surovín Slovensko buď nemá, alebo už nemá alebo si vlastnú ťažbu musí dopĺňať dovozom. Znamená to, že všetky ostatné krajiny sveta si svoje štátne vlastníctvo nevážia alebo si ho nechali všetko sprivatizovať? Určite nie! Jednou z mála nerastných surovín, ktoré zo Slovenska vyvážame, je magnezit. Ťažíme ho v objeme 6 - 6,5 % z celosvetovej ťažby. 80% z ťažby vyvážame, okrem toho vyvážame aj výrobky z magnezitu. Pri súčasnom objeme ťažby by nám zásoby vystačili na milión rokov. Ale aj tak nejde o trvalo udržateľnú surovinu. A teraz sa Ťa pýtam: Magnezit a iné trvalo neudržateľné nerasty vyvážať podľa ústavy môžeme? A podľa toho istého článku tej istej ústavy trvalo udržateľnú vodu vyvážať nemôžeme? Viem, že chceš vytiahnuť teraz svoj posledný "tromf" Rámcovú smernicu o vode Európskej komisie. Aj o tom sa dá diskutovať, ale Ty hovoríš aj o Ústave SR, tak očakávam odpoveď na základe ústavy. Prečo nerasty áno, voda, ktorá nám každú sekundu priteká (cca 88% našej vodnosti, takmer všetko z Rakúska, menšia časť z Ukrajiny a nepatrné množstvo z Poľska, ktoré však aj do Poľska odchádza) alebo vo vodnej pare, či v oblakoch tiež každú sekundu prichádza, nie?

Eva Evka Juhászová napísala na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/strananarodnehohnutia/725794290819374/?notif_t=like): "... ešte stále sú na Slovensku obce, kde nie je vybudovaný vodovod, ... obce na to financie nemajú, tak to treba financovať z EU fondov." Reagoval som: "Eva Evka Juhászová, z eurofondov sa, pokiaľ viem, v oblasti vody uhrádza momentálne hlavne budovanie čističiek. Ale uhrádza sa aj rozširovanie vodovodnej siete. Podľa mňa však v téme budovania nových vodovodov - a ešte horšie sme na tom v absencii kanalizácií a tých čističiek je PRINCIPIÁLNA otázka VLASTNÍCTVA týchto vodovodov! Ste za budovanie štátnych vodovodov aj do menších obcí, ako sa to dialo hlavne v r. 1950 - 2000? Ste aj za budovanie štátnych vodovodov, vrátane vodovodov naprieč celým Slovenskom zo Žitného ostrova, kde je kvalitnej vody prebytok na juhovýchodné Slovensko, kde je nedostatok vody, vhodnej po bežnej úprave na pitie aj z prostriedkov, ktoré získame predajom vody v zahraničí? Alebo ste za budovanie súkromných vodovodov, ale za štátne a európske peniaze? Alebo ste za budovanie súkromných vodovodov za súkromné peniaze vlastníkov (akcionárov) alebo prenajímateľov studní, vrtov, vodojemov, úpravní vody (vodární) a vodovodov?

Zdravím, dnes som poslal na Slovenský vodohospodársky podnik žiadosť o stanovisko na 2 otázky (parafrázujem): 1. Je pravda, že v súčasnosti prebieha drancovanie vodných zdrojov Slovenskej republiky, ktoré treba ukončiť prijatím novely vodného zákona ? Aký je obsah a rozsah drancovania ? 2. Je pravda, že treba zastaviť nekontrolovaný vývoz vody do zahraničia ? Lebo to tvrdí MŽP SR. Obidve otázky vychádzajú z komunikácie MŽP oficiálne publikovanej dnes na slobodnom vysielači. Na odpoveď ale budem čakať asi až 8 prac.dní. Mimochodom, MŽP sa nehanbí priznať nekompetentné hospodárenie s vodou ??? Ak je to tak, nech minister Žiga odstúpi. Kto iný je za to zodpovedný ? Karol distribúciu vody by som neriešil vo vzťahu k jeho predaju. Je to zmena prístupu k vode ako obchodnému artiklu. Nechápem MŽP : Ak niekto zotne stromy bez povolenia, hrozí mu pomaly basa. Aký to má dosah na ŽP v porovnaní s vývozom vody v rozsahu 80% ročnej spotreby a to bez dopadovej štúdie. Šialené ! Videl som zamietnutú žiadosť o malú vodnú elektráreň, na štúdie ktorej sa vyšaleli najvyššie univerzitné kapacity. Zbytočne. A títo úradníci nám chcú nahovoriť, že ten vývoz akože neovplyvní súčasný ekosystém ??? Voda je dar, a môže to s ňou dopadnúť tak, ako s americkými bizónmi.

Vlado, mohol by si sa trochu viac sústrediť? Pokiaľ si pamätám, MŽP netvrdí, že "prebieha drancovanie vodných zdrojov SR, ..." Ale tvrdí, že treba tomu zabrániť v budúcnosti. Chápeš rozdiel? Prepáč, nemám teraz čas presne citovať MŽP, ak sa mýlim, kľudne sa ospravedlním. Čo v tejto veci, samozrejme aj v podobných kauzách najviac vadí je zámerné zavádzanie, omyly vydávané za objektívne názory, čím sa stávajú klamstvami a pod. Nejaká vládna štúdia z r. 2012 skutočne hovorí o zvýšení produkcie pitnej vody o 80%. Treba dopovedať, za akú dobu! A treba dopovedať, že keby sme ju zvýšili aj o 100%, ešte by sme sa nedostali na úroveň jej spotreby v r. 1989! A to sa mi vôbec nezdá šialené! Údajne podľa tzv. SV u nás ubúda ročne 200 mil. m kubických vody. Poslucháčka však neuviedla, kto to tam hovoril, či sa jedná o všetku vodu, teda aj tej, ktorá k nám pritečie zo susedných krajín, najmä z Rakúska a Nemecka, alebo o kapacitu všetkých prameňov, potokov a riek využívaných aj ako zdroje pitnej vody spolu s podzemnými zdrojmi vody využiteľnými aj na pitie. Z číslami sa niekedy dá čarovať, ale tým 200 miliónom absolútne neverím! Sám som bol pred chvíľou prekvapený, keď som pred chvíľou objavil hodnoverný graf priemerných ročných zrážkových úhrnov od r. 1881 do r. 2013 - http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm. Neexistuje žiadny pokles, ale ani významnejšie stúpanie zrážok od 19. stor.! Hodnoty oscilujú okolo priemeru 763 mm ročne. Bezkonkurenčne najväčšou odchýlkou za uvedené obdobie bol rok 2010: 460 mm nad priemerom. Letmým pohľadom som zbadal, že roky 1946 - 1994 boli mierne suchšie, oproti tomu roky 1995 - 2013 sú mierne mokrejšie. Vrátane spomínaného extrému 1 235 mm je v tomto súčasnom období 15 rokov s nadpriemernými zrážkami a 5 rokov s podpriemernými!

Vlado, MŽP píše v úvode tlačovej správy (moje zvýraznenie): "Rezort životného prostredia vyzýva verejnosť, aby sa nenechala oklamať lživou kampaňou plnou nezmyslov, ktorá sa šíri na internete a sociálnych sieťach o návrhu novely vodného zákona. NOVELA ZÁKONA TOTIŽ JEDNOZNAČNE OCHRÁNI SLOVENSKO PRED NEKONTROLOVANÝM VÝVOZOM VODY A DRANCOVANÍM NAŠICH VODNÝCH ZDROJOV. Voda vďaka nej získa status strategickej suroviny a nikdy sa nestane, že bude chýbať obyvateľom niektorého regiónu. Tvrdenia, že sa pripravuje privatizácia a výpredaj pitnej vody do zahraničia, sú obyčajné klamstvo. Rezort životného prostredia upozorňuje, že autori petície proti novele zákona ľudí úmyselne uvádzajú do omylu a šíria hystériu (Zdroj: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2014/tlacove-spravy-jun-2014/nedajte-oklamat-lzivou-kampanou-proti-novele-vodneho-zakona.html) KAŽDÝ, kto len podpriemerne sleduje správy chápe vetu tak, že podľa MŽP nový vodný zákon ochráni pred drancovaní vody V BUDÚCNOSTI!!! Lebo NIKTO NIKDY nehovoril o drancovaní vody v súčasnosti alebo v minulosti! Tlačová správa MŽP je naviac reakciou na aktuálne šírenú PANIKU A HYSTÉRIU zo straty vody v krátkej budúcnosti. Každý teda chápe aj preto, že to drancovanie sa v reakcii vzťahuje k budúcnosti! O. K., Norbert Lichtner, šéf tzv. Slobodného vysielača nie je "každý". Je školeným manipulátorom. Naviac bez všeobecného rozhľadu, bez ochoty minimálne sa pripraviť na tému, o ktorej bohapusto drísta. Pripusťme teda, že je možný výklad aj á la Lichtner. Ako on hovorí, že sa to vraj dá jednoznačne "vyvodiť". O čo by išlo, keby sa zistilo, že už aj dosiaľ sa veľké množstvá vody "drancovali", hoci podľa oficiálnych údajov jej spotreba stále klesá? Znamenalo by to len toľko, že niektoré súkromné vodárenské spoločnosti podvádzajú a manipulujú výkazmi a vodomermi! Ale to zjavne nechce Ani Noro, ani Fatulová, či majitelia tzv. Skutočného snemu Kovács a Slivková. Veď oni všetci si snáď ešte dodnes ani nevšimli, že na prelome r. 2000 boli u nás už dávno prakticky všetky vodárne SPRIVATIZOVANÉ! Nikde a nikdy sa O TEJTO VEĽKEJ PRIVATIZÁCII STRATEGICKÉHO ODVETVIA DOSIAĽ NEZMIENILI! Vlado, niekedy okolo 1:30 http://archive.slobodnyvysielac.sk/antiterorista%20-%2030.06.2014.mp3 Lichtner pokračuje: "My nehovoríme, že sa ide privatizovať voda, lebo privatizácia už nastala". Lenže ako príklad uvádza len plničky minerálok. Všetky sprivatizované vodárne, ktoré nám predávajú vodu za takmer 100 - násobnú cenu, než za ňu platia štátu vynecháva. Ako podpriemerný redaktor s podpriemerným zázemím "odborníkov" nemá ani šajn o tom, že nový Zákon a najmä k nemu pripravená novela Vládneho nariadenia o poplatkoch za užívanie vôd tento súkromný biznis s predajom slovenských minerálok rieši. Dosiaľ čerpali tieto minerálne vody údajne zadarmo. Poplatky za licencie mi známe zatiaľ nie sú. A patrili pod MZ. Odteraz majú patriť pod MŽP a majú platiť štátu 30 centov za 1,5 litrovú fľašu plus daň zo zisku plus DPH. Nekomentujem, či schvaľujem alebo nie, ale Lichtner, keď o minerálkach hovoril, mal o tom vedieť (Ako spotrebiteľ, ktorý sa snaží vyberať si podľa možností vždy slovenské výrobky som z 30 centového zdraženia zdesený, ale ak to má viesť k rýchlemu prevodu objektov a technológií na plnenie fliaš napäť do štátnych rúk, som za). Vlado, v každej polemike môže dôjsť aj k neúmyselným nedorozumeniam. SÚHLASÍŠ? Vlado, dnes je prvé čítanie vládneho návrhu zákona. Nepochybne prejde. Druhé a možno aj tretie čítanie má byť v druhej dekáde septembra. Ak by začiatkom septembra pozvali za okrúhly stôl ministra, niekoľkých jemu loajálnych odborníkov, nepochybujem, že by pozvanie prijala aj E. Fatulová a T. Kovács. SÚHLASÍŠ? Si si vedomý toho, že DOSIAĽ, od prvého používania internetu sa NEUSKUTOČNIL TAKÝ OKRÚHLY STôL vládnych predstaviteľov aj opozície, aj odborníkov NA INTERNETE. SÚHLASÍŠ? PRE NICH SOM VYTVORIL SKUPINU: https://www.facebook.com/groups/294778570700611/?fref=ts V takejto skupine by hravo mohol minister doplniť do uvedenej, Norom a teraz aj Tebou problematizovanej vety slovko "v budúcnosti". A jeden "problém" by bol vyriešený. Postupne, možno aj všetky problémy a pseudoproblémy. SÚHLASÍŠ???

Karol, buďme objektívni. Hľadám ako to vlastne je, píšeš, že "NIKTO NIKDY nehovoril o drancovaní vody v súčasnosti" a zároveň dávaš odkaz na minzp.sk, kde je uvedené : "...v SÚČASNOSTI je možný nekontrolovateľný vývoz vody..." To mi nesedí a to si ma nabádal k sústredenosti. Teda ak sa nebudeme hrať na slovíčka, že nekontrolovaný vývoz a drancovanie nie je to isté. Karol, ak je v EÚ garantovaný voľný pohyb tovaru a urobíme z vody tovar, čo to znamená ? Moc nad ňou bude mať EÚ. Môže si na ňu robiť nároky, lebo nemôžeš nikomu zakázať kupovať tovar. A ak sa k tomu pridá solidarita ako ku Grékom, tak zbohom. V prípade núdzi sa aj sprchovať budeme môcť max.35 sekúnd/deň. My nemáme reálnu silu v európskom parlamente. Ale ak niekto naozaj chce zabrániť vývozu vody, tak nech to zakáže všeobecne záväzným nariadením, nie ? Zákaz vývozu nad 20 litrov/osobu a hotovo. A ďakujem za titul podpriemerný. Pozornému poslucháčovi by tiež nemalo újsť, že to nebol p.Lichtner, ale p. Urminský. Vývoz 300 mil.m3 vody ročne odpovedá asi 32800 plne naložených kamiónov denne ~ 500 km celoročná zápcha. To by sme si asi všetci všimli. Keď bude rúra, nikto si to nevšimne. Chcel som tým povedať len toľko, že drancovanie v takýchto rozmeroch v súčasnosti nie je možné, ale po novele technicky bude. Ak považujeme našu kvalitnú vodu za naše prírodné bohatstvo, tak nech sem idú ľudia, veď aj historicky sa vždy veľké centrá budovali pri vode. A ak by nastala situácia všeobecného nedostatku kvalitnej pitnej vody, múdri ľudia sa za ňou presťahujú a posilnia štáty bohaté na vodu. Ale to je stratégia presahujúca 1 volebné obdobie a preto im je to fuk. Keby sa na Slovensku zvýšila hustota obyvateľstva o 80%, to by sme mali asi iné HDP. Odpoviem v poradí na otázky: Súhlasím. Súhlasím, ale myslím, že oni požadujú priamy prenos. Neviem. To nebude také jednoduché. Mňa nedávaj na stranu nikoho, ja len počúvam a uvažujem.

To, že "...v SÚČASNOSTI je možný nekontrolovateľný vývoz vody..." znamená, že ten vývoz možný je! Ale vôbec nie, že k nejakému vývozu aj dochádza, či dokonca, že dochádza k takému veľkému objemu vývozu, že by sa dalo hovoriť o drancovaní! Píšeš: "Keď bude rúra, nikto si to nevšimne." Rusi majú obavy, aby im Ukrajinci nekradli ropu alebo plyn, ktorú cez ich územie vyvážajú do strednej a západnej EU. Ale dokážu si to ustrážiť. Čo tak im poradiť, aby prešli na cisterny? Ale vážne, aj cisterny aj tok média v rúre sa dá ustrážiť. Stráži sa aj čerpanie vody pri vrte, aj pri vodojeme, vo viacerých bodoch verejnej vodovodnej siete... Pomerne irelevantné to tu, na laickej úrovni riešiť. K sôr položeným otázkam a Tvojim odpovediam, za ktoré ďakujem (Súhlasím. Súhlasím, ale myslím, že oni požadujú priamy prenos. Neviem. To nebude také jednoduché. Mňa nedávaj na stranu nikoho, ja len počúvam a uvažujem.) sa vyjadrím večer...

Vlado, pýtal som sa: "... v každej polemike môže dôjsť aj k neúmyselným nedorozumeniam. SÚHLASÍŠ? Súhlasíš, fajn. Som veľmi zvedavý, že či napr. minister bude ochotný doplniť tú vetu jej jasnejším vztiahnutím k budúcnosti. A či potom N. Lichtner uzná, že neexistuje téma o tom, kto je za drancovanie vody v súčasnosti a v nedávnej minulosti zodpovedný. "Dnes je prvé čítanie vládneho návrhu zákona. Nepochybne prejde. Druhé a možno aj tretie čítanie má byť v druhej dekáde septembra. Ak by začiatkom septembra pozvali za okrúhly stôl ministra, niekoľkých jemu loajálnych odborníkov, nepochybujem, že by pozvanie prijala aj E. Fatulová a T. Kovács. SÚHLASÍŠ?" Súhlasíš, ale dodávaš: "Myslím, že oni požadujú priamy prenos." - Nevidím v tom žiadny problém. Si si vedomý toho, že DOSIAĽ, od prvého používania internetu sa NEUSKUTOČNIL TAKÝ OKRÚHLY STôL vládnych predstaviteľov aj opozície, aj odborníkov NA INTERNETE. SÚHLASÍŠ? Odpovedáš, že nevieš. Na môj vkus trochu alibisticky. Ja dodávam, že taký okrúhly stôl s takou účasťou sa dodnes nekonal NIKDE NA SVETE! Zajtra sa opýtam desiatok novinárov, šéfredaktorov a mediálnych teoretikov. Tak Ti tu otázku modifikujem: Uvítal by si účasť ministra, jeho odborníkov, odborníkov SAV, VÚVH, SHMÚ, SAŽP, univerzít a iných, ako aj E. Fatulovej a jej spoluautorov plus geofyzika T. Kovácsa spolumajiteľa tzv. Skutočného snemu na takom okrúhlom stole?

Ak je v súčasnosti možný nekontrolovateľný vývoz vody, to znamená, že nie je nad ňou kontrola, ergo je možné, že vývoz je, že vývoz nie je, že sa vyváža málo, že sa vyváža veľa, že sa drancuje... to znamená nekontrolovateľný. Proste neexistuje osoba, ktorá by mohla poskytnúť konkrétne komplexné informácie o vývoze. Ale prepáč, na tejto úrovni ťa už nebudem opravovať. Ja som porovnával rúru s kamiónmi len z pohľadu rozpoznania skutočnosti verejnosťou, ale to bolo zrejmé, myslím. Ale celkovo - vonkoncom nie je mojim záujmom obhajovať seba, ako som to myslel, tu ide predsa o niečo iné. Z toho posledného príspevku mám pocit, akoby si bol šéf poradcov ministra, príp.mediálny expert. Ale aj tak nemôžeš vedieť, čo sa deje na celom svete :-) Ja som len programátor. To "neviem" nebolo alibistické. Proste neviem či bol, či nebol. K tej modifikovanej otázke - samozrejme že áno. Nerozumiem významu tej otázky. Nerád si domýšľam, ale ty sa ma pýtaš, akokeby som tých ľudí poznal - to sa mýliš.

Menovite som spomenul len: E. Fatulová a jej spoluautorov, tá je tu, v tzv. Skutočnom sneme vydávaná za hlavnú odborníčku vo veci využívania vody, je tu uvedená aj jej právna a vecná analýza vládneho návrhu zákona... T. Kovács je spolumajiteľom a spoluautorom tohto tzv. Skutočného snemu, v civilnom povolaní geofyzik. Ja ich tiež osobne nepoznám, ale vnímam ich aj ako autorov tu publikovaných textov. Na viaceré z nich som reagoval, oni už nie. Pritom sú urazení, že ministerstvo na všetky ich výplody nereagovalo. Pritom reagovalo na všetky pripomienky v rámci pripomienkového konania k zákonu - vlani. Reagovali aj naviac; asi pred 2 - 3 týždňami vydaním tlačovej správy... Takže ak budeš chcieť, zapamätáš si, že T. Kovács je tu kľúčovou osobou (má profil aj na FB), E. Fatulová zase, pokiaľ ide o kritiku vládneho návrhu Vodného zákona z dielne MŽP...

Nehovoríme o vode z Dunaja, ale o pitnej vode, o vodárenských zdrojoch pitnej vody, ktoré sú oficiálne otvorené, ktoré niekto spravuje a kde je teraz pitná voda zdarma, no po zmene zákona bude pitná voda komoditou-tovarom, ktorý si budeme kupovať. Pitná voda nie je voda v Dunaji.