Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa Martina da Silva

Blížia sa komunálne voľby a občania môžu zamiešať karty.

Buďte to vy, kto prinesie do vašej obce Obecný SkUtočný Snem (OSUS)!

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@skutocnysnem.sk

 Príklad OSUS môžete vidieť tu:  http://skutocnysnem.sk/obecny-snem/1155

 

Návod na používanie Obecného Snemu

Všetky sprístupnené funkcie portálu sú nástrojmi Priamej demokracie, ktoré podporujú participáciu občanov na veciach verejných.

Poskytujú starostom, poslancom, členom Obecných zastupiteľstiev, ale aj poslancom NR SR a členom vlády SR dôležitú spätnú väzbu voličov o ich konaní a spôsobe spravovania obcí, miest, štátu.

Nástroje pomáhajú občanom vyjadriť svoj názor a svoju vôľu bez strachu, že ich vyjadrenia bude niekto cenzurovať, postihovať alebo, že ich nezverejní.

Okrem iného nástroje portálu pomáhajú zistiť rýchlo a lacno, bez manipulácie s hlasmi, hodnoverné prieskumy verejnej mienky na akýkoľvek aktuálny problém v obci, kraji alebo v štáte.

 

- Obecný Snem založí záujemca, ktorý má trvalý pobyt alebo hlasovacie právo v konkrétnej obci.

- Založenie Obecného Snemu (OSUS) je podmienené vyškolením administrátora Obecného SkUtočného Snemu (ADMIN OSUS), za účelom ovládania administrátorských nástrojov na portáli, podpisom zmluvy o dodaní služieb, absolvovaním poučenia o práci s osobnými údajmi členov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

- Založenie OSUS prebieha cez nástroje informačného systému SkUtočného Snemu podľa inštrukcií, ktoré získate po zaškolení a trvá len pár minút.

- ADMIN OSUS vyhľadáva (oslovuje) záujemcov o používanie Obecného snemu buď e-mailom alebo osobne a to podľa vlastného uváženia.

- Členstvo na portáli je bezplatné (podporiť aktivity finančne je možné po dohode s ADMINOM OSUS alebo Prevádzkovateľom portálu).

 

Záujemcovia o členstvo sa prihlásia do Obecného Snemu nasledovne:

 

- Vytvoria si NOVÝ ÚČET na portáli Skutočný Snem (zadajú nick, teda ich skutočné meno verejnosť nemusí poznať).

- Požiadajú o členstvo v Obecnom Sneme (v OSUS) zakliknutím zeleného tlačítka na podstránke príslušného OSUS.

- ADMIN OSUS pravidelne sleduje zoznam žiadostí o členstvo cez nástroje spravovania portálu. V prípade, že objaví novú žiadosť o členstvo, preverí, či je žiadateľ občanom príslušnej obce a ak áno, členstvo bezodkladne povolí.

- Člen OSUS musí byť občanom obce ktorej sa OSUS týka, aby na portáli hlasovali iba občania obce. Ak sa dokáže, že žiadateľ nie je obyvateľom obce, ADMIN OSUS má za povinnosť žiadosť o členstvo nepotvrdiť. Takýto občan sa môže ako každý iný používateľ internetu aj bez registrácie naďalej informovať o obsahu stránky, nemá však možnosť aktívne hlasovať a nemôže prispievať do diskusií. Po potvrdení žiadosti ADMINOM OSUS sa žiadateľovi doručí do e-mailu správa o prijatí za člena. Pozor, niekedy je správa doručená do SPAMOV.

 

Registrovaný člen Obecného Snemu (člen OSUS) môže vykonávať nasledovné úkony:

 

- Čítať zverejnené dokumenty (príspevky) , informovať sa o aktuálnej agende v obci, ako každý iný používateľ internetu a to aj bez registrácie v SUS a v OSUS.

 

- Hlasovať o „Materiáloch obecného zastupiteľstva", ktoré pridáva ADMIN OSUS ( ADMIN OSUS je povinný pridávať na portál dostupné materiály zastupiteľstva obce).

 

- Navrhovať pridanie iného dôležitého „Materiálu obecného zastupiteľstva" a informovať ADMINA OSUS o jeho dôležitosti.

 

- Hlasovať o „Návrhoch obyvateľov".

 

- Diskutovať pod „Materiálmi zastupiteľstva", „Návrhmi obyvateľov" a pod „Blogmi".

 

- Pridávať vlastné „Návrhy obyvateľov" a vlastné „Blogy" , napr. v prípade, ak chce viesť konkrétnu kampaň alebo chce zviditeľniť inú existujúcu kampaň medzi obyvateľmi . Príspevky občanov musia byť v súlade s Pravidlami používania, ktoré sú zverejnené na portáli OSUS aj SUS (dolná lišta – položka „PODMINEKY POUŽIVANIA"). V prípade záujmu o zviditeľnenie petície s elektronickým podpisom pridáva člen OSUS link. Takto môže upozorniť na práve prebiehajúce petície.

 

- Navrhovať ADMINOVI OSUS vyhlásenie „Ankety" na určitú tému.

 

- Hlasovať v ankete a získať informácie o doterajšom hlasovaní.

 

- Šíriť informácie z portálu OSUS cez facebook a LinkIn jednoduchým stlačením ikonky na zdieľanie.

 

- Sledovať činnosť miestnych aktivistov prostredníctvom sekcia portálu „Obecný Snem v akcii".

 

- Pozývať známych obyvateľov obce na členstvo v OSUS.

 

- Komunikovať s členmi OSUS krátkymi správami prostredníctvom komunikačnej miestnosti „Krčma".

 

- Nadväzovať priateľstvá s členmi SUS a teda aj s členmi OSUS.

 

- Komunikovať s priateľmi cez dvojstranný chat.

 

- Inzerovať alebo hľadať inzerciu na portál, za čo môže byť odmenený.

 

- V neposlednom rade, nakoľko je súčasne aj členom celoštátneho SkUtočného Snemu (SUS), môže sa informovať o zákonoch predložených do Národnej rady SR (parlamentu).

 

- Na celoštátnom SUS hlasovať o zákonoch v Národnej rady SR, čím poskytuje poslancom spätnú väzbu o jeho mienke o zákone.

 

- Ak má vedomosť o nejakej dôležitej veci, napr. o hromadnej pripomienke k nejakému zákonu, môže na to upozorniť občanov Otvoreným listom na celoštátnom SUS.

 

- Ak má vedomosti o úskaliach, nevýhodách, chybách predloženého zákona do Národnej rady SR, informuje o tom na napr. pridaním „Stručného popisu" alebo BLOGU pri konkrétnom zákone v celoštátnom SUS.

 

- Ak nejaký dôležitý zákon nie je pridaný na celoštátny SUS, lebo ešte nie je zaradený na rokovanie parlamentu, ale je už je na rokovaní vlády, alebo sa pripravuje na rokovanie môže člen SUS požiadať ADMINA celoštátneho SUS o pridanie na portál (musí však poskytnúť informácie o zákone alebo uviesť zdroj takýchto informácií).

 

- Vykonávať obdobné operácie na celoštátnom SkUtočnom Sneme ( pridávať Otvorené listy, Blogovať priamo pod konkrétnymi zákonmi, sledovať diskusie a zapájať sa do nich, zdieľať zverejnené informácie cez fb alebo LinkIN a iné)

 

- Aktivista alebo skupina aktivistov, prípadne poslanci a starosta, ktorí sú členmi OSUS disponujú výsledkami tajného hlasovania občanov na OSUS o materáloch zatupiteľstva, o návrhoch obyvateľov a aj o otázkach v ankete.

 

ADMIN OSUS alebo správcovia celoštátneho SUS vedia garantovať a oprávneným orgánom vedia aj preukázať, že tajného hlasovania sa zúčastnili len občania a voliči z predmentnej obce. Zároveň vedia garantovať počty hlasujúcich na OSUS, pri dodržaní anonymity členov OSUS. Ak členovia OSUS požiadajú o tieto výsledky hlasovania, ADMIN OSUS alebo správcovia celoštátneho SUS písomne potvrdia predmet hlasovania a aj počty právoplatne hlasujúcich občanov obce. Tým sa výsledky hlasovania na OSUS stávajú veľmi významným nástrojom na presadzovanie vôle a moci občanov v obci. Tieto nástroje môžu využívať všetci ľudia, ktorí sa snažia zastupovať občanov v pravom slova zmysle tak, ako to je garantované ústavou SR.

 

Členstvo v Obecnom SkUtočnom Sneme je možné zrušiť bezplatne a kedykoľvek.

 

 

Diskusia

Aj by som spustil Blavu, ale... 1/ Blava je na mňa to trocha velké sústo a 2/ sťahujem sa mimo BA, tak... potom požiadam o adminovanie obce kam sa premiestnim a... aj sa na to teším :-)