Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous

Seničania sú už viac ako dva mesiace v očakávaní čo nám prinesie nový primátor Mgr. Branislav Grimm a jeho zástupcovia. Zatiaľ je veľmi krátka doba na hodnotenie nového vedenia mesta, avšak už sme si mohli podaktorý všimnúť ich nemalú aktivitu, ktorú miestne médiá z času na čas uverejnia.

Čítať viac

Dávam do pozornosti Uznesenie č.675 Mestského zastupiteľstva o odpredaji zimného štadióna , ktorý po 12 rokoch dostane mesto späť ak bude samozrejme načas platiť splátky. Naši zástupcovia na čele s primátorom odobrili toto uznesenie a tak sa pokračuje veselo v tunelovaní mestského majetku s výnimkou jedného poslanca čo sa zdržal hlasovania a 6 poslancov čo sa nedostavili na zasadnutie zastupiteľstva.

Tam, kde bežný občan či podnikateľ nadobúda a zveľaďuje svoj majetok, tam sa isté takzvané osobnosti mesta postarali o postupný takmer nikým nerušený rozpredaj všetkého, čo za to stálo. Zaujímavé je, že mesto, ktoré vlastnilo veľké množstvo nehnuteľného a hnuteľného majetku sa z dostatku dostalo do stavu, kedy už banky nechcú požičiavať mestu peniaze . Mestské podniky boli úspešne predané spriazneným dušiam a ďalší majetok bol postupne veselo rozpredávaný našimi zástupcami, až sa ocitlo mesto v dnešnej situácii, kedy sa hľadajú diery v zákonoch na to, aby mesto získalo ešte nejaké finančné zdroje, ktoré samozrejme hneď po ich získaní prejdú na zaplatenie minulých dlhov ako aj na opravu životu nebezpečných mestských zariaden,í o ktoré sa mesto malo samozrejme z času na čas starať, tak ako sa v demokratickej republike patrí.

Vyjadrite prosím svoj hlas formou obecného snemu a zahlasujte, či súhlasíte z uznesením mestského zastupiteľstva.

U Z N E S E N I E

prijaté na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici

konanom 26. júna 2014

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo u z n e s e n i e č. 22MsZ / 2014 / 653 – 696 :

Uznesenie č. 675

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Spôsob odpredaja a následného nájmu s právom kúpy prenajatej veci (finančný leasingnehnuteľnosti – dlhodobý prenájom nehnuteľnosti s následným prevodom vlastníckych právk tejto nehnuteľnosti po ukončení nájomnej zmluvy) - budovy súp.č. 638 - zimný štadión,postavenej na pozemku reg. C KN p.č. 3565/53 a pozemku reg. C KN p.č. 3565/53, druhpozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 790 m2 v kat. území Senica formouobchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcív platnom znení s týmito podmienkami:

1/ minimálna kúpna cena je 2 434 727 € (v zmysle znaleckého posudku č. 129/2014)

2/ uzatvorenie nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci (zmluva o leasingu)

3/ počas trvania leasingovej zmluvy bude zachovaný účel využitia zimného štadióna

4/ po ukončení leasingovej zmluvy bude predmet kúpy spätne prevedený do vlastníctva mestaSenica

5/ doba leasingu 12 rokov (t.j. 144 mesiacov), splácanie leasingových splátok mesačne,leasingové financovanie zabezpečené predmetnou nehnuteľnosťou

6/ právo odmietnuť všetky predložené návrhy v prípade nevýhodnosti pre mesto Senica

7/ prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienkysúťaže.

b/ s c h v a ľ u j e

zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení JUDr. Katarína Vrlová, JUDr.Gabriela Olejárová, Ing. Róbert Mozolič, Mgr. Ľubomír Štvrtecký.

Komisia uplatní podmienky odpredaja vo vyhlásení súťaže a po vyhodnotení súťaže predloží informáciuo víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
OBECNÝ SNEM
 
1Proti
 
Zastupiteľstvo
18Za
 
 
Čítať viac