Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Materiál obecného zastupiteľstva

Všeobecné ustanovenia1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 (ďalej len „kolektívna zmluva") jeuzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní").2. Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce voverejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon oodmeňovaní"), ktorými sú:a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, akide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnejsprávy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitosti v rozsahuustanovenom osobitným predpisom,b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrempríspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmya ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa,Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie, Štátnych lesovTatranského národného parku.d) vyššie územné celky a obce, ak v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) zákona oodmeňovaní nepostupujú podľa Zákonníka práce,e) štátne fondy,f) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,g) Rada pre vysielanie a retransmisiu,h) Slovenský pozemkový fond,i) Slovenská akadémia vied,j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie vzriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ainej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,k) základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ainej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o pedagogických zamestnancov aodborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inaka ich zamestnancov.3. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátaneplatových podmienok a podmienok zamestnávania.4. Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie podľa § 2 ods. 3 písm. a)zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia podnikových kolektívnych zmlúvmedzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
OBECNÝ SNEM
1Za
 
 
Zastupiteľstvo
10Za
 
 
Čítať viac