Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Otvorený list
Obrázok používateľa marianzostupavy

Zmluva s občanmi

Občianske združenie PRIAMA DEMOKRACIA vypracovalo k nadchádzajúcim komunálnym voľbám vzor ZMLUVY S OBČANMI.

Kandidát za poslanca sa ňou zaväzuje, že ak bude zvolený za poslanca, bude hlasovať za prijatie takého VZN (všeobecne záväzného nariadenia), ktorým sa odovzdá časť moci do rúk občanom prostredníctvom verejného zhromaždenia občanov.

Ak sa s touto zmluvou stotožní kandidát za poslanca, môže ju predložiť svojim voličom a verejnosti.

Ak sa s ňou stotožnia jeho voliči, môžu ho v komunálych voľbách voliť.

 

Zmluva občanov s kandidátom na poslanca obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva.

I. Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o dôležitých otázkach života a rozvoja obce alebo jej časti v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Samospráva obce

§ 4

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

II. Záväzok kandidáta na poslanca

1. Na zasadnutí obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva sa zaväzujem hlasovať za prijatie všeobecne záväzného nariadenia o verejnom zhromaždení občanov a o podmienkach verejného zhromaždenia občanov, ktoré upraví podmienky využitia inštitútu verejného zhromaždenia občanov podľa nasledovných zásad:

(1) Na prerokovanie vecí obce/mestskej časti/mesta (ďalej len „obec") môže obecné/miestne/mestské zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo") zvolať verejné zhromaždenie.

(2) Zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie vždy:

a) ak o to požiada aspoň tretina poslancov zastupiteľstva, písomne, alebo priamo na rokovaní zastupiteľstva,

b) ak je v tejto veci predložená petícia potrebného počtu občanov, ktorí sú obyvateľmi obce 1):

Počet obyvateľov obce alebo jej časti - potrebný počet občanov predkladajúcich petíciu

===================== ===================================

0 až 50 - 47% obyvateľov obce

51 až 200 - 24 občanov + 36% z počtu obyvateľov obce nad 50

201 až 500 - 77 + 25% z počtu obyvateľov obce nad 200

501 až 2 000 - 152 + 15% z počtu obyvateľov obce nad 500

2 001 až 5 000 - 377 + 6% z počtu obyvateľov obce nad 2 000

5 001 až 20000 - 557 + 3.5% z počtu obyvateľov obce nad 5 000

20 001 až 50 000 - 1 082 + 3% z počtu obyvateľov obce nad 20 000

50 001 až 200 000 - 1 982 + 2.5% z počtu obyvateľov obce nad 50 000

200 001 až 500 000 - 5 732 + 2.25% z počtu obyvateľov obce nad 200 000

500 001 a viac - 12 482 + 2% z počtu obyvateľov obce nad 500 000

(3) Zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie aj bez splnenia podmienok podľa ods. (2) písm. a) alebo písm. b).

(4) Zápisnica z verejného zhromaždenia tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie zastupiteľstva vo veci samej.

(5) Za spracovanie materiálu o verejnom zhromaždení a jeho zaradenie do programu rokovania zastupiteľstva zodpovedá prednosta úradu.

2. Od zásad uvedených v bode 1. je možné sa odchýliť v prospech jednoduchšieho zvolania verejného zhromaždenia občanov.

3. Na zasadnutí obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva sa zaväzujem hlasovať v zmysle výsledku verejného zhromaždenia občanov.

4. Na zasadnutí obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva sa zaväzujem hlasovať za to, aby všetky zmeny a doplnky územného plánu obce boli pred prerokovaním v zastupiteľstve predložené na vyjadrenie obyvateľom obce alebo dotknutej časti obce formou zvolania verejného zhromaždenia občanov.

miesto a dátum.........................................meno a priezvisko kandidáta na poslanca ..................................

dátum narodenia .....................................                                            podpis ..........................................

1)Príklad:

Pri počte obyvateľov obce 1000 je potrebná petícia 152 + (1000-500)*0.15 = 227 občanov. Pri počte obyvateľov obce 10 000 je potrebná petícia 732 občanov. Pri počte obyvateľov obce 40 000 je potrebná petícia 1 682 občanov.

-----------------------------------------------------------------------------------

Členovia portálu SUS, ak súhlasíte s takouto spoločenskou zmluvou, prosím zahlasujte, aby sme mali spätnú väzbu, čo si o tom myslíte.

Ďakujeme!

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
8Za
Ešte si nehlasoval.

Diskusia

Priatelia, u nás v malackách som tento dokument poslal asi 26 -tim kandidátom z celkových 80-tich a to preto, lebo nebolo možné získať na ostatných mailový kontakt. Odpovedí som dostal 5, z toho: 1x pozriem, odpoviem, neodpovedal 1x nebudem sa nikomu zaväzovať 2x mám s tým problém, hlas voličov poslúcham už teraz 1x konštruktívna debata, dokonca telefonát.. Toto je moja skúsenosť, voliť som nebol