Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Otvorený list
Obrázok používateľa Daniel Mičuda

Otvorený list Za zmenu vedenia Právnických fakúlt v SR!

Akademickej obci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Volebnej komisii pre voľby dekana Právnickej fakulty UMB, akademickému senátu Právnickej fakulty UMB, rektorke UMB, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu, akreditačnej komisii MŠ SR, slovenským médiám, študentom Právnickej fakulty UMB, verejnosti.

Váž. akademická obec UMB!

S hlbokým znepokojením a obavou som očakával zverejnenie zoznamu kandidátov pred voľbami na funkciu dekana na Právnickej fakulte UMB. Žiaľ moje obavy sa naplnili. Na váženú a ctenú funkciu dekana kandidujú 2 kandidáti, a to :

1. doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD

2. mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Od r. 2006 až doteraz, je táto funkcia obsadená osobou, prof. Mrázom, ktorý sa neštítil osem rokov porušovať zákon vo svoj prospech, nehovoriac o tom, že pracovná disciplína a pracovný týždeň sú pre neho neznámym pojmom. Prof. Mráz má do konca funkčného obdobia platnú pracovnú zmluvu s UMB na 38,5 hodiny týždenne. Osem rokov dochádzal každý týždeň do práce v pondelok v priebehu dňa a odchádzal bežne v stredu poobede, presnejšie po obede v jedálni PrF UMB. V prebiehajúcom ak. roku viedol každý týždeň v stredu v ZS i LS od 17:00 seminár MPV na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde má ďalší i keď skrátený úväzok ( donedávna ich mal niekoľko, dokonca bol aj vedúcim katedry na EUBA, zároveň dekan PrF UMB ). Dokonca konzultačné hodiny má každú stredu od 15:30 ( http://fmv.euba.sk/mraz/ ). Jeho prítomnosť na pracovisku som každý týždeň preveroval. Osem rokov poberá plat v plnej výške za to, že ani nie za dva a pol dňa stihne odpracovať a „odúradovať" plný pracovný úväzok pedagóga a dekana Právnickej fakulty UMB. Dokonca si dovolil maximum, na Mgr. štátniciach v riadnom termíne (ak. rok 2012/13), ako predseda skúšobnej komisii, nebol v posledný skúšobný deň (piatok) prítomný v skúšobnej komisii na fakulte, avšak jeho meno figurovalo na výveske na dverách v pozícii predsedu komisie! Na podivné, viac menej nekalé a podvodné praktiky prof. Mráza, už v roku 2007 upozornila investigatívna žurnalistka p. Ľudmila Lacková, avšak bez akejkoľvek odozvy, či preskúmania zo strany kompetentných (http://www.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/superman.html ). No posúďte, nejde naozaj o pracovného supermana? Kto z Vás stihne viac ako 67 ročný prof. Mráz?

Tento profesor medzinárodných vzťahov „povzniesol" fakultu na takú úroveň, že roky sa umiestňuje na posledných miestach v hodnotení právnických fakúlt na Slovensku (http://www.arra.sk/). Na fakulte zaviedol dvojtýždenný cyklus tzv. „výuku obtýždeň", čo umožňuje „lietajúcim" pedagógom splniť si svoj úväzok, inak by škola nebola schopná zabezpečiť pedagógov pre riadnu výuku na fakulte. Preto na fakulte pôsobí pedagogický zbor takmer z celej SR, teda na fakulte je reálne stále prítomných max. päť pedagógov z okolia Banskej Bystrice na čele s JUDr. Kyptom, kt. kvôli vzdelaniu (Fakulta Vyšetrovania ZNB) nemôže vykonávať právnu prax, tak využil možnosť usadiť sa na fakulte. Mimochodom je prodekanom fakulty. Navyše je nanajvýš podozrivé a minimálne neetické, pri stave nezamestnanosti v Banskej Bystrici a okolí, ak vrátnikmi na fakulte sú ľudia s vysokoškolským diplomom, hoc i invalidní dôchodcovia, ale ľudia blízki vedeniu, teda „vyslúžilci ", a to : Mgr. Peter Kypta, brat prodekana s kádrovým profilom, a donedávna JUDr. Stanislav Kizek, kt. už nie je vrátnikom, avšak funkcia vrátnika pre nich nie je ani nebola dehonestujúca k ich dosiahnutému vzdelaniu. Nehovoriac o zamestanncoch na študijnom oddelení, matka - dcéra (Debnárová - Semjanová), manželka prof. z Filozofickej fakulty (Patrášová), či pracovníčka dekanátu, kt. tu zároveň aj úspešne externe študuje priamo u zamestnávateľa na PrF UMB (Lihanová-Mgr.st. so štud. priemerom 1,59!). Naviazanosť niektorých pedagógov na dekana Mráza je tiež podozrivá, napr. večne neprítomný mladý JUDr. Jozef Beňo, správca konkurznej podstaty a advokát z Popradu ( jeho otec bol spolužiakom Mráza), JUDr. Lucia Hurná, kt. na PrF UMB stiahol priamo z FMV EUBA (pričom jej otec je kamarát s Mrázom z čias jeho pôsobenia v Košiciach), či samotný Mamojka, kt. je spolužiak Mráza z Práv.fakulty UK, kt. absolvovali v r. 1973 a pod. Známe sú aj medializované prípady viac než podozrivého štúdia politikov (napr.minister JUDr.Richter-2006, nespomínal si ani na tému diplomovej práce, JUDr. Zmajkovičová-2009,opísané state zákona v DP). "Čerešničkou na torte UMB" je samotná dcéra dlhoročnej rektorky, prof.Beáty Kosovej, kt. PrF UMB absolvovala s červeným diplomom, pričom študovala na ďalšej fakulte UMB, náhoda, či priam genialita?

Osem rokov zavedené praktiky nikomu kompetentnému nevadili, žiaden rektor/ka nepodal/a návrh na odvolanie dekana, nikto nebol disciplinárne potrestaný, nikto neprišiel o funkciu z dôvodu porušenia práv a povinností, príp. za zneužitie právomocí. Preto nastal čas na verejnú výzvu!

S rešpektom k dosiahnutým výsledkom a vzdelaniu oboch kandidátov, i s vedomým že spĺňajú vypísané kritéria pre výkon funkcie dekana, apelujem na kompetentných, že obaja kandidáti sú z Bratislavy, čiže hrozí pokračovanie právneho stavu, aký tu zaviedol prof. Mráz.

Doc. Dušan Korgo, má trvalé bydlisko v Bratislave, v Petržalke. Okrem toho, že je vedúci katedry verejného práva na Právnickej fakulte UMB, kde sa zdržuje minimálne, tak raz za dva týždne / obtýždeň, je aj konateľom súkromnej firmy Slovakia Security s. r. o. (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=13114&SID=2&P=1), a dodnes pôsobí pedagogicky na Akadémii Policajného Zboru v Bratislave (http://www.akademiapz.sk/personalne-obsadenie-0).

Prof. Mojmír Mamojka, si uvádza tvalé bydlisko v obci Veľký Biel v Bratislavskom kraji, je niekoľko rokov poslancom NRSR, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=673...). V rokoch 2004-06 už preukázal svoje schopnosti vo funkcii dekana Právnickej fakulty UMB. Zaujímavé sú i dôvody jeho odvolania z postu rektora súkromnej VŠ Sládkovičovo, kt. je médiami považovaná za „liaheň kupovania si diplomov" a dodnes táto VŠ nezverejnila zoznam absolventov, a na žiadosti novinárov opakovane nereaguje vedenie tejto školy , čím porušujú zákon (http://www.najpravo.sk/clanky/prof-mamojka-bol-odvolany-z-postu-rektora-...).

Samozrejme, dosiahnuté vzdelanie a prax, či pôsobenie v štatutárnych orgánoch, na inej Vysokej škole resp. Univerzite, či v NRSR, spomínaných kandidátov nevylučujú z práva uchádzať sa o post dekana. Na to týmto listom nepoukazujem, ani im toto právo nijako neupieram.

Avšak vytvára sa závažná otázka, ako budú títo páni kandidáti riadiť Právnickú fakultu UMB z Bratislavy, či už ako spomínaný prof. Mráz, kt. doteraz nebol exemplárne za svoje skutky počas osem ročného pracovno-právneho vzťahu s UMB potrestaný, či vymyslia ďalší, iný možno efektívnejší spôsob, ako evidovať dochádzku pracovného týždňa bez toho, aby tam reálne boli prítomní, to žiaľ v tejto chvíli nevieme posúdiť. Môžete namietať dohady, ale reálna prax u profesora Mráza je overiteľná a je tu závažné podozrenie, že v zavedenej praxi bude pokračované, aj zo strany nového dekana.

Preto, ctená akademická obec, dobre zvážte podnety, ktoré Vám v tomto liste opisujem, a bolo by nanajvýš vhodné, aby sa porušeniami zo strany dekana Mráza zaoberala aj rektorka UMB prof. Kosová, a žiadala jeho okamžité odvolanie a následné vymáhanie sankcií za porušovanie práv a povinností verejného činiteľa vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu zmluvne založeného Pracovnou zmluvou medzi prof. Mrázom a UMB, ktorú mám na vyžiadanie k dispozícii. Takisto týmto podávam podnet pre MŠ SR a príslušnej akreditačnej komisii, ktorá vykoná komplexnú akreditáciu UMB.

Občania SR na základe rôznych prieskumov nedôverujú súdnej moci SR, sú za otvorenú justíciu a reálne pozitívne zmeny v justícii. Tieto zmeny môžu začínať aj vo vysokoškolskom vzdelávaní budúcej právnej elity, teda reálnymi zmenami právneho vzdelávania v SR! Už nechceme navzájom prepletených právnych "papalášov"do prostredia akademickej obce, chceme očistiť akademickú obec!

Daniel Mičuda

Pri práve zverejňovanom blogu došlo k nečakanému vzdaniu sa kandidatúry zo strany doc. Dušana Korga, výveska zo dňa 5.5. 2014, z nejasných a neodôvodnených príčin, čiže jediným "vydláždeným" kandidátom je poslanec NRSR za stranu Smer SD, a zároveň "megakandidát", prof. Mamojka! K akému súboju a porovnaniu kandidátov teda vlastne pri voľbách dekana PrF UMB dôjde???

bližšie v sekcii Oznamy : http://www.prf.umb.sk/

Čítajte viac: http://micuda.blog.sme.sk/c/355363/Otvoreny-list-Za-zmenu-vedenia-Pravni...

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
6Za
Ešte si nehlasoval.