Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Časť z dôvodovej správy

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie zo správy správcu majetku štátu do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve štátu. Súčasťou majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú aj vyhradené technické zariadenia, u ktorých je potrebné vykonávať operatívny servis a údržbu a kontrolovať stav ich bezpečnosti na základe vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Návrhom zákona sa umožní prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie. Správca majetku štátu ušetrí takto finančné prostriedky, nakoľko náklady na servis, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, ktoré sú súčasťou tohto majetku, bude znášať nový vlastník. Nový vlastník musí byť subjektom hospodárskej mobilizácie a musí byť vo vlastníctve štátu, pričom takto prevedený majetok musí aj naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Takémuto vlastníkovi sa týmto návrhom umožní prevod majetku štátu do jeho vlastníctva, čím sa mu zároveň navýši imanie.