Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Blog k zákonu
Obrázok používateľa Martina da Silva

Zakážme vývoz našej pitnej vody do zahraničia v Ústave! - Hromadná pripomienka občanov.

Prečo potrebuje vládna moc otvoriť Ústavu?

Lebo súčasné znenie Ústavy vývoz pitnej vody neumožňuje a preto je nutné do Ústavy prepašovať výnimky.

Hromadnú pripomienku občanov k zmene Ústavy môžete podporiť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ie22OwgKNkyfoFcczYfWC_IlwXpaVyz1xGTfXU6nI9k/viewform?usp=send_form

Pozn. Hromadnú pripomienku z viac ako 4100 podpismi odborníci odovzdali dňa 30.7.2014 a čakajú na zvolanie rozporového konania. O vývoji situácie vás budeme informovať. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili pripomienku svojim hlasom.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občania,

Ústava v súčasnom znení hovorí toto:

" Čl. 4: Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky." 

Nakoľko voda nie je tovar, nemôžeme s ňou ani obchodovať. Ak by sme aj nelegálne vodu zobchodovali, musí byťvo vlastníctve SR a tým je myslené stále. Ako by sa po predaji vody do zahraničia mohlo garantovať, že bude stále vo vlastníctve štátu? No , nedalo, takže sa s ňou teda v skutočnosti naozaj dnes obchodovať mimo územie SR nedá a Ústava ju chráni dostatočne.

Po plánovanej ústavnej zmene, ktorú avizovali v médiách naši vládni činitelia, vývoz slovenskej pitnej vody do zahraničia po schválení priamo zlegalizujú, čo sme doteraz v Ústave nemali!

Vládni predstavitelia nám jednoznačne hovoria, že ústavnou zmenou zakážu vývoz vody, ale skutočnosť je opačná !

Chcete dôkaz?

Vláda navrhuje, aby sa Ústava zmenila nasledovne:

-------------------------------------------

 „Doterajší text čl. 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Preprava alebo prevod vody odobratej zo zdrojov podzemných vôd, z prírodných liečivých zdrojov, z prírodných zdrojov minerálnych vôd, zo zdrojov geotermálnych vôd, z vodných tokov a zo zdrojov povrchových vôd cez hranice Slovenskej republiky sa zakazuje; to sa netýka pitnej vody, minerálnej vody a prírodnej liečivej vody balenej do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutia vody do zahraničia ako humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách. Podrobnosti ustanoví zákon.“.

--------------------------------------------

Porovnajte teda pôvodné platné znenie s tým, čo sa pripravuje na schválenie a odpovedzte si na otázku: Naozaj ide o zákaz vývozu pitnej vody do zahraničia?

Podľa nášho pochopenia sa legalizácia vývozu udeje výnimkami, ktoré vysvetlíme nižšie. Doterajšie znenie Ústavy takéto výnimky nepozná. Podľa názoru odborníkov súčasné znenie Ústavy vývoz vody neumožňuje, lebo voda je a musí zostať majetkom štátu. Ako teda navrhovaná zmena Ústavy otvorí dvere na vývoz?

Vývoz sa zlegalizuje v Ústave nasledovnými výrokmi : „....preprava alebo prevod...sa zakazuje, to sa netýka pitnej vody !!! , minerálnej vody a prírodnej liečivej vody balenej do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutia vody do zahraničia!!! ako humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových!!! situáciách. Podrobnosti ustanoví zákon!!!.“.

Ide tu o jasnú legalizáciu vývozu vody v prípade humanitárnej pomoci a to „potrubiami“, ktorá má byť vlastne krátkodobou pomocou v núdzi v nevyhnutnej miere. Toto však presne definuje zákon o humanitárnej pomoci, ktorý spadá pod Ministerstvo zahraničných vecí. V tomto prvom prípade sa domnievame, že podľa zákona nie je možné stavať potrubia pre vývoz vody na tento účel. Prečo? Lebo, aby to bolo spravodlivé, nediskriminujúce iných potenciálnych žiadateľov, stavať potrubia by sme museli na všetky svetové strany, čo je finančne nákladné. Ak by sme potrubia nevystavali na všetky strany, tak by sme diskriminovali iných potenciálnych žiadateľov o humanitárnu pomoc, čo ale zákon striktne zakazuje. Je pre vládnych činiteľov problém doterajšie znenie zákona prispôsobiť? Určite nie. Takže v tomto prípade podľa platného zákona o humanitárnej pomoci pripadá do úvahy buď postaviť potrubia na všetky svetové strany alebo vyvážať balenú vodu. Teda vývoz vody v akých množstvách? Bezodplatne? Nebolo by spravodlivejšie poskytovať humanitárnu pomoc jednoznačne len formou vývozu balenej vody a jasne to zadefinovať v zákone? Čo je to ale potom pomoc v núdzi spomínaná v druhej časti vety v navrhovanej ústavnej zmene? Kto je v núdzi? Keďže je jasné, že predošlá veta asi z finančných dôvodov neumožní vývoz vody potrubiami, práve TU je priestor na legalizáciu vývozu a prevoz vody do zahraničia vo veľkom,  jej zobchodovanie kdekoľvek, komukoľvek o vodu prejaví záujem, lebo je predsa v núdzi. Veď krajín s nedostatkom vody je dosť, takže ak o našu pitnú vodu požiadajú a my uznáme za vhodné, vodu im vyvezieme. Veď budú predsa v núdzi, pomáhať sa musí. Kde je teda sľúbená ochrana pred vývozom vody do zahraničia v Ústave? No, nie je....lebo podrobnosti ustanoví zákon o vodách, a to presne ten  zákon o vodách, proti ktorému odborníci už viac ako rok bojujú. Ten  totiž jednoznačne legalizuje vývoz vody do zahraničia a to zavedením nových pojmov. Ktoré zázračné slovíčka to sú?

Tieto: „ vývoz a preprava vody do zahraničia“, ktorú bude odobrovať Ministerstvo životného prostredia a to formou udeľovania „licencií“, ktoré si žiadatelia po splnení podmienok, ktoré určí zase len Ministerstvo životného prostredia splní. Akú kontrolu nad celým procesom budú mať občania? Žiadnu! Ako aj v iných veciach. Takže s ich majetkom, teda s vodou, ktorá podľa súčasnej platnej legislatívy EU nie je „tovarom“  a podľa súčasnej Ústavy voda je a musí ostať majetkom štátu, sa s ňou bude obchodovať, bez kontroly verejnosťou! K čomu to vedie? K drancovaniu vodných zdrojov, ktoré netvrdíme, že takýmto spôsobom úplne vyčerpáme...ale ich môžeme drancovaním znehodnotiť natrvalo.

Na Slovensku je viac ako 600 obcí, ktoré nemajú vlastný vodovod. Desiatky obcí nemajú kvalitnú pitnú vodu. Za posledné roky rapídne poklesla spotreba vody, pretože si ju občania nemôžu dovoliť užívať vo vyššej miere. Je to pre nás drahé. Otvorene sa pýtame...nie sú daňoví poplatníci SR a teda naši spoluobčania znevýhodnení a nie sú náhodou tiež v stave núdze?

Ak v našej krajine nemajú tisícky občanov dodnes bezproblémový prístup k pitnej vode, nie je to stav humanitárnej núdze, ktorú by mal štát prednostne riešiť pre našich občanov?

Ak by mal každý Slovák prístup k pitnej vode tak, aby si vo svojej domácnosti mohol otočiť kohútik a mal by vodu a ak by naši občania nemuseli vodou natoľko šetriť, lebo si ju nemôžu z finančných dôvodov dovoliť, potom sa môžeme začať baviť o tom, že budeme do zahraničia poskytovať našu vodu cudzím ľuďom formou humanitárnej pomoci ( čo vlastne aj robíme a zatiaľ k tomu nebola potrebná žiadna právna úprava).  Ak naši vlastní občania trpia núdzu vo veci dodávok pitnej vody do domácností, nemáme prečo vyvážať vodu vo veľkom iným krajinám, ktoré v núdzi sú a určite to nemôžeme robiť tým spôsobom, že na tom zarobí pár licencovaných súkromných firiem, ktoré bežný občan kontrolovať nemôže.

Ak sa dokážeme na tomto zhodnúť, prosím podporte Hromadnú pripomienku proti legalizácii vývozu vody v Ústave, tak ako je navrhnuté.

Link na hromadnú pripomienku :

https://docs.google.com/forms/d/1ie22OwgKNkyfoFcczYfWC_IlwXpaVyz1xGTfXU6nI9k/viewform?usp=send_form

Aby sa Ministerstvo našou pripomienkou vôbec zaoberalo, potrebujeme minimálne 500 podpisov do 30.júla, teda do stredy budúceho týždňa!

Proti legalizácii vývozu vody v novele vodného zákona, ktorý bol posunutý do 2.čítania beží stále aj petícia, ktorú podporilo zatiaľ cez 63 tisíc občanov. V zbere podpisov pokračujeme do 4.septembra!

Všetkým, ktorí pripomienku alebo petíciu podporili vyjadrujeme veľkú vďaku.