Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Blog k zákonu
Obrázok používateľa elena.fatulova

Otvorený list ministrovi životného prostredia od predkladateľov hromadnej pripomienky a výzvy proti vývozu vody

Vážený pán

Ing. Peter Žiga, PhD.

minister životného prostredia

 

                                                                                                 Bratislava 15. 7. 2014

Vec:

Vývoz vody do zahraničia – ponuka na spoluprácu - otvorený list

 

Vážený pán minister,

v prílohe zasielame dokument „ Právna a vecná analýza novely vodného zákona týkajúca sa právnej úpravy „prepravy a prevodu vody“. Analýza sa opiera o Rámcovú smernicu o vode, ktorá je pre Slovensko právne záväzná a ktorá garantuje zabezpečenie komplexnej ochrany vôd z pohľadu jej kvality a množstva, ako aj ochranu štátnych a národných záujmov vo vzťahu k vode.

Článok 14 citovanej smernice zakotvuje právo verejnosti aktívne sa zúčastniť na všetkých etapách plánovacieho procesu, vrátane hodnotenia stavu vôd. V súvislosti s diskutovaným problémom vývozu vody do zahraničia a vzhľadom na časový sklz hodnotenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd, sa v otvorenom liste obraciame na Vás s nasledovným iniciatívnym návrhom. V rámci našich vlastných kapacít Vám ponúkame vypracovanie prehľadu vydaných povolení a aktuálnych odberov vody na vybranom území Žitného ostrova. Týmto krokom chceme prispieť k odhaleniu nezákonných prevodov vody cez hranice, ku ktorým podľa Vami medializovanej informácie, môže  v súčasnosti dochádzať bez Vášho vedomia. V prípade, že k takýmto prevodom už došlo, a to nielen fyzickým prevodom vody za hranice, ale napr. aj „zobchodovaním“ platného povolenia na odber vody,  bude možné získať podklady k uskutočneniu právnych krokov, aby sa účinnosť takéhoto „pochybného kontraktu“ zastavila. Týmto krokom prispejeme jednak k zabezpečeniu ochrany vôd pred jej nelegálnym vývozom do zahraničia, ale aj k napĺňaniu požiadaviek Rámcovej smernice o vode.

Vychádzame z platného vodného zákona a Rámcovej smernice o vode, ktorá okrem iného v článku 11 bod 2 písm. e) vyžaduje povinnú reguláciu odberu podzemnej vody vrátane registrov odberu vody a požiadavky predchádzajúceho povolenia odberu. Tieto regulácie (povolenia a registre) sa podľa smernice musia pravidelne preverovať a podľa potreby aktualizovať. Táto požiadavka sa v súčasnosti neplní, pretože povolenia na odber boli vydávané na neobmedzený čas a neboli pravidelne prehodnocované. 

S odvolaním sa na ustanovenie § 29 ods. 5  vodného zákona, týkajúce sa evidencie o vodách, obraciame na Vás so žiadosťou o sprístupnenie  vydaných povolení na odber podzemných vôd vo významnejšom množstve (nad  50  l/s) v rámci územia Žitného ostrova a sprístupnenie prehľadu aktuálnych odberov realizovaných na základe vydaných povolení. Sme toho názoru, že práve Žitný ostrov sa mohol stať predmetom špekulácií  a nezákonných postupov zo strany subjektov vlastniacich povolenie na odber podzemnej vody, a preto chceme zamerať našu pozornosť prednostne na toto územie. Prípadné podnety na nápravu v tých prípadoch, kedy postup pri vydávaní povolení nebol  v súlade so zákonom, budú zaslané príslušným orgánom štátnej vodnej správy a na vedomie vecne príslušnej sekcii vôd  Vášho ministerstva. V prípade zistenia prebytkov, ktoré subjekt vlastniaci povolenie na odber vody nevyužíva, vypracujeme prehľad týchto „prebytkov“ a zašleme ho taktiež príslušnému orgánu štátnej vodnej správy s návrhom na zmenu alebo zrušenie vydaných povolení v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) platného vodného zákona. V prípade, ak by subjekt už uzavrel „tajnú dohodu“ (bez vedomia orgánu štátnej vodnej správy) o prevode vody, zmenou povolenia na odber by sa takáto dohoda stala bezpredmetnou.

Žiadame Vás zároveň aj o sprístupnenie kópie vydaného povolenia na odber minerálnej vody zo zdroja v obci Legnava, ktoré bolo podľa Vami zverejnených informácií, vydané regionálnym pracovníkom s povolením na prevod vody do Poľska.

Prosíme o poskytnutie požadovaných podkladov v čo najkratšom možnom termíne, podľa možnosti do konca júla 2014.

                S pozdravom

                                                                                            RNDr. Elena Fatulová

 

  v mene predkladateľov hromadnej pripomienky a výzvy proti vývozu vody

 RNDr. Elena Fatulová, Ing. Jaroslav Baran, Ing. Vladimír Mosný, PhD. – zástupcovia verejnosti