Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Blog k zákonu
Obrázok používateľa elena.fatulova

List doručený poslancom NR SR ohľadom novely Vodného zákona

Vážené dámy, páni,

obraciame sa na Vás s informáciou o stave novely Vodného zákona (t.č. v parlamente pripravenej na schválenie  dňa 2.7.2014) a taktiež v mene občanov SR so žiadosťou o podporu  pozmeňovacieho návrhu ktorý má z predmetnej novely odstrániť zlé a rozporuplné články ktorých aplikácia v praxi by sa bytostne negatívne a nezvratne dotkla života všetkých obyvateľov Slovenska a najmä ich budúcnosti.

Obraciame sa na Vás v mene občanov Slovenskej republiky, ktorí v rámci medzirezortného pripomienkového konania široko podporili hromadnú pripomienku verejnosti proti legalizácii vývozu vody zo Slovenska. Počet ľudí, ktorí nesúhlasia, aby sa v súčasnosti voda vyvážala zo Slovenska, sa medzičasom zvýšil z pôvodných 1 200 na viac ako 55 000. Hlavným argumentom proti vývozu je absencia komplexných analýz o aktuálnom a budúcom využiteľnom množstve a kvalite pitnej vody, ako aj absencia údajov o „prebytočnej kapacite“ využiteľných množstiev podzemnej vody. Bez týchto údajov hrozí drancovanie vodných zdrojov Slovenska, ktorého následkom bude nedostatok vody v tých oblastiach Slovenska, ktoré ju najviac budú potrebovať.

Voda sa v rámci EÚ nepovažuje za tovar. Dokladajú to aktuálne stanoviská Európskej komisie aj samotná vodná legislatíva EÚ -  Rámcová smernica EÚ o vode. Slovensko preto nemá povinnosť povoliť vývoz vody do zahraničia pre komerčné účely, naopak, môže ho zakázať zákonom. Do úvahy prichádza iba prípadný prevod vody do susedných štátov v rámci solidarity, ktorý by ale musel byť upravený v súlade s Rámcovou smernicou o vode. Navrhovaná novela vodného zákona, v časti upravujúcej prepravu alebo prevod vody, nie je v súlade s citovanou smernicou EÚ.

Novela vodného zákona narúša aj konzistentnosť platného vodného zákona, do ktorého zavádza rozpornosť. Platná právna úprava vývoz vody neupravuje, ale ho ani neumožňuje. V súčasnosti sa podzemná voda zo Slovenska legálne vyvážať nedá. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že v histórii SR sa doteraz žiadna voda nevyviezla (čo potvrdzuje aj Ministerstvo životného prostredia SR). Prípadné schválenie novely by do zákona explicitne zaviedlo možnosť vývozu vody.

V prílohe prikladáme podrobnú Právnu a vecnú analýzu novely Vodného zákona týkajúcu sa právnej úpravy „prepravy alebo prevodu vody. Súčasťou dokumentu sú aj návrhy na úpravu predloženého návrhu novely vodného zákona.

Predkladatelia hromadnej pripomienky na rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR predložili 3 dokumenty, ktoré obsahujú právne a vecné argumenty proti vývozu vody. Sú sprístupnené na internete http://skutocnysnem.sk/odkaz/nenechajte-sa-klamat-uradnikmi-ani-mediami . Vláda tieto pripomienky ignorovala a predloženú novelu schválila s rozporom.

Vzhľadom na zásadný rozpor predloženej novely Vodného zákona s Rámcovou smernicou o vode, v prípade jej prijatia v časti upravujúcej prepravu alebo prevod vody sa obrátime na príslušné európske inštitúcie. Zároveň vopred upozorňujeme na možné medzinárodné následky nakladania s vodou na základe predloženej novely, osobitne vo vzťahu k Maďarskej republike.

Prosíme vás o podporu  zmien v predloženom návrhu novely Vodného zákona a to najmä prostredníctvom apelu na vládu a poslancov NR SR. Tieto zmeny svojimi  vyhláseniami podporilo už množstvo neziskových, environmentálnych i profesných organizácií.

Za občanov Slovenskej republiky

RNDr. Elena Fatulová

Ing. Jaroslav Baran

Ing. Vladimír Mosný, PhD. 

predkladatelia hromadnej pripomienky a výzvy proti vývozu vody  

Bratislava 26. júna 2014