Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Martina da Silva

Argumenty odborníkov

Argumenty proti vývozu vody

1. Máme opodstatnené obavy z toho, že samotná vláda nevie, koľko pitnej vody navyše vlastne máme

Zdôvodnenie (2 argumenty) :

Vo vládnom materiáli z októbra 2012 ministerstvo uvádza, že po napojení všetkých technicky a ekonomicky dostupných spotrebiteľov v SR z celkového množstva podzemných vôd by sa mohlo využívať viac ako 8 600 l/s podzemných vôd najmä z oblasti Žitného ostrova. Keď sme sa pýtali ministerstva na základe akých podkladov bolo toto množstvo vyčíslené, dostali sme iba vyhýbavú odpoveď, že „uvedené číslo prestavuje len orientačný odhad voľnej kapacity využiteľných množstiev podzemnej vody pre celé územie SR a nie objemy budúcej obchodovateľnej komodity". Je to jasný dôkaz, že takého údaje potrebné pre povolenie vývozu vody ministerstvo nemá k dispozícii. To znamená, na základe akých podkladov bude udeľovať súhlas na vývoz „nadbytočnej" vody zo Slovenska.Rámcová smernica o vode prikazuje kompetentnému orgánu, ktorým je MŽP SR, vyhodnotiť kvantitatívny a chemický (kvalitatívny stav) podzemných vôd do 22. decembra 2013 a výsledky zverejniť v dokumente „Hlavné vodohospodárske problémy". Ministerstvo nám potvrdilo, že kvantitatívny a chemický stav vôd doteraz nevyhodnotilo. Zverejnený dokument pre verejnosť je nekonkrétny a formálny

2. Máme obavy, že v blízkej budúcnosti sa kvalitná pitná voda stane nedostupnou v mnohých regiónoch Slovenska. Sú signály, že zásoby pitnej vody sa dramaticky znižujú, a to v dôsledku poklesov využiteľných množstiev vôd, ale aj z dôvodu zhoršujúcej sa kvality.

Zdôvodnenie:

Tí, čo sledujú situáciu varujú, že klimatické zmeny (resp. iné vplyvy) spôsobia dramatický pokles zásob vody. Na našu otázku, či sú vyčíslené dopady klimatickej zmeny na využiteľné zásoby podzemných vôd sme od Ministerstva životného prostredia SR dostali odpoveď, že v horizonte rokov 2075 až 2100 využiteľné vodné zdroje poklesnú o 30 – 50 %. V súčasnosti zaznamenané poklesy naznačujú, že k tomu môže dôjsť oveľa skôr. To isté sa dá povedať o kvalite vody, ktorú by sme mohli mať k dispozícii. Na potvrdenie týchto obáv uvádzame, že na nedávnom diskusnom fóre o vode, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou primátora Bratislavy, prenikli na verejnosť nasledovné alarmujúce informácie o zhoršovaní kvality podzemných vôd Žitného ostrova, ktoré prichádzajú do úvahy pre vývoz vody :

· kvalita významného vodného zdroja (Kalinkovo s výdatnosťou 800 l/s) sa zhoršila natoľko, že už prakticky nie je využívaný;

· nekontrolovane sa šíri znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi smerom do Žitného ostrova, ktoré pochádza z pochovanej skládky bývalých CHZJD;

· v bratislavskom kraji kvôli nevyhovujúcej kvalite vypadli ďalšie vodné zdroje v sumárnom množstve 1 600 l/s.

· veľké regióny Východného Slovenska trpia nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Ak je nejaká voľná pitná voda v oblasti Žitného Ostrova (na to neexistujú odborné štúdie), túto treba predovšetkým dopraviť na Východné Slovensko. V budúcej klimatickej zmene bude tento problém ešte akútnejší.

3. Opakované tvrdenia ministerstva, že novela viac ochráni vodu pred vývozom do zahraničia sú zavádzajúce a nepravdivé. Tak ako je zavádzajúce aj tvrdenie, že voda oddelená od zdroja je tovarom. Dnes už môžeme jednoznačne konštatovať, že voda nie je tovarom, pretože to potvrdila Európska komisia. Pokiaľ si ale vláda myslí, že naše vody sú nedostatočne chránené pred vývozom do zahraničia, nič jej nebráni v tom, aby do novely vodného zákona vložila zákaz vývozu vody. Ak to neurobí, usvedčí sa z toho, že zavádza verejnosť .

Zdôvodnenie:

Doterajšia právna úprava umožňuje vydávať povolenia na odber vody, t.j. na zabezpečenie vodohospodárskych služieb. Vo vládnom materiáli z októbra 2012 to konštatovalo aj ministerstvo: V nadväznosti na Ústavu SR a vodný zákon povolenie na nakladanie s vodami len umožňuje využitie vody odobranej na konkrétny účel, rozsah a dobu povolenia". Toto považujeme za jediný a správny výklad, s ktorým sme sa stotožnili, keď sme tvrdili, že súčasná právna úprava bráni vývozu vody. Každý, kto by využíval vodu v rozpore s vydaným povolením, a to nielen do zahraničia, ale aj v rámci územia Slovenska, dopustil by sa priestupku. O tento výklad ministerstva sa opierame, keď tvrdíme, že vodný zákon síce cezhraničný vývoz vody neupravuje, ale ho ani neumožňuje. Teda voda sa legálne zo Slovenska vyvážať nedá. Ak k tomu v minulosti došlo, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude spôsobené chybou úradníka.

Tento právny výklad ale ministerstvo účelovo zmenilo a tvrdí, že: (citácia prevzatá zo záznamu z rokovania MŽP s organizátormi hromadnej pripomienky z 26. 7. 2013)

· Ten, kto má alebo získa povolenie na odber vody (a to bez rozdielu na účel využitia) má podľa európskych platných právnych predpisov právo na vývoz vody do štátov Európskej únie - zákaz množstevných obmedzení a všetkých opatrení s rovnakým účinkom vývozu a dovozu tovaru medzi členskými štátmi.

· Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie je Slovenská republika viazaná podmienkami Európskej únie o voľnom pohybe/obchode tovarov a služieb.

Tento nesprávny výklad ministerstva už vyvrátila Európska komisia v stanovisku, ktoré prijala v reakcii na úspešnú petíciu občanov Európy „Voda a sanitácia sú ľudské práva" (COM(2014) 177 final).

4. Zásadne nesúhlasíme s názorom ministerstva, že voda je tovarom. Ide totiž o základný princíp na ktorom je postavená spoločná vodná politika. Tento princíp je zakotvený v Rámcovej smernici o vode v znení: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

5. Európska komisia v reakcii na európsku petíciu bude presadzovať najmä plnú implementáciu európskej vodnej legislatívy, zlepšenie transparentnosti voči občanom a ich zapojenie do riadenia vodných zdrojov. U nás je postup opačný

Zdôvodnenie:

Pripravovaný návrh novely je urobený tak, že vývoz vody bude schvaľovať vláda bez toho, aby verejnosť mala možnosť sa k vývozu vody vyjadriť. Na vývoz vody sa nevyžaduje ani SEA (strategické posudzovanie).

Čo nám najviac vadí:

· Ministerstvo pripravilo zákon potichu a netransparentne bez diskusie s verejnosťou. Chýba hlavne odborná diskusia, ktorá neprebehla,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že voda je tovar, hoci v súčasnosti už má jasné stanovisko Európskej komisie, ktoré toto tvrdenie vyvracia,

· Ministerstvo zavádza verejnosť tvrdením, že súčasná právna úprava je zlá, pretože nechráni naše vody pred vývozom. Je to klamstvo. Súčasná právna úprava neumožňuje ani vývoz vody do zahraničia ani využívať ju na komerčné účely,

· Drží v tajnosti pred verejnosťou informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré prejavili záujem o vývoz vody a kde chcú našu vodu vyvážať. Chcú sami zrealizovať obchod s vodou, alebo iba „predať právo na vývoz vody zahraničnému investorovi"?

· Vláda si v podstate privlastnila podzemné vody Slovenska a uzurpovala si právo vodu predávať bez súhlasu verejnosti (napr. referenda), napriek tomu, že nie je vlastníkom vody, ale iba správcom vodných zdrojov,

· Verejnosť je vylúčená z rozhodovania o vývoze vody,

· Postup udeľovania súhlasu vytvára veľký priestor pre korupciu,

· Nemá k dispozícii hodnoverné údaje o množstve nadbytočnej vody, hrozí drancovanie vodných zdrojov z dopadom na zásobovanie obyvateľov, cenu vody, potravinovú bezpečnosť štátu, vodné ekosystémy, mokrade a ďalšie ťažko predvídateľné dôsledky.